Emo­ñe’ê ha ne irû tohe­chau­ka oi­kó­va gui­ve mí­mi­ca ru­pi­ve

Cas­ting gua’u ñem­bo­sa­rái (Jue­go al fal­so cas­ting)

Ultima Hora - Revista Escolar - - GUARANÍ -

Oguahê bom­be­ro pe­teî óga­pe ha opo­ran­du: –Moô oî­me ai­po mym­ba opa’âva chi­me­néa­pe. Osê ko­tý­gui pe­teî ku­ña­taî ne­po­râm­ba­je­pé­va, bom­be­ro ohe­chá­vo opy­ta iju­ru­jái. Ku­ña­taî ohe­chau­ka chu­pe, ikuâ ru­pi­ve moô­pa oî chi­me­nea. Bom­be­ro ojopy iko­ra­sô, odis­pa­ra chi­me­néa got­yo ha ku­ña­taî hapy­kué­ri. Bom­be­ro oje­sa­re­ko chi­me­néa rehe ha oje­ru­re ku­ña­taî­me pe­teî es­ca­le­ra. Ku­ña­taî ogue­ru chu­pe ha oju­pi ka­ra­pe­mi oma’ê yva­te ndohe­chái mba’eve ha he’i: –Ko’ápe ndai­po­ri mba’eve ha oguejy. Mba’éi­cha­gua mym­ba pi­ko opa’âva ko’ápe ha ku­ña­taî he’i ta­sê­me: –Che mba­ra­ka­ja Ka­mi­li­ta. Upéi­chahá­gui bom­be­ro ra­kamby pa’û ru­pi osê mba­ra­ka­ja, ta­sê­me: –¡Mia­miau, miaumiau!, tui­chai­te­rei oñe­mon­dýi bom­be­ro opo ha ho’a yvý­pe. Ku­ña­taî osa­pu­kái: –Ka­mi­laa, Ka­mi­li­taaa, opo im­ba­ra­ka­ja rehe, ojopy ipy­ti’áre ha oja­pichy jey jey. Bom­be­ro oñemb­yasy ohe­chá­vo Ku­ña­taî mba’éi­cha­pa ogue­rohory im­ba­ra­ka­já­pe ha no­pe­nái he­se. Oi­po­jopy ku­ña­taî­me ha ose oho.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Paraguay

© PressReader. All rights reserved.