GRE­GO­RIO SAN­TOS G.

Diario Expreso (Peru) - - Politica - Ex­can­di­da­to pre­si­den­cial @Gre­go­rio_Go­yo

Con­ti­nuis­mo neo­li­be­ral o cam­bio de­mo­crá­ti­co cons­ti­tu­cio­nal vía re­fe­rén­dum pa­ra re­cu­pe­rar so­be­ra­nía so­bre los re­cur­sos na­tu­ra­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Peru

© PressReader. All rights reserved.