AC­TUA­LI­DAD

Metro Peru (Lima) - - PORTADA -

Es­te do­min­go 20 de ma­yo, So­li­da­ri­dad Na­cio­nal, par­ti­do que li­de­ra el al­cal­de de Li­ma, Luis Cas­ta­ñe­da Los­sio, rea­li­za­rá una asam­blea pa­ra ele­gir a sus can­di­da­tos en las elec­cio­nes mu­ni­ci­pa­les. El hi­jo del al­cal­de, Luis Cas­ta­ñe­da Par­do, se­ría el úni­co pre­can­di­da­to pa­ra Li­ma.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Peru

© PressReader. All rights reserved.