“Na­die de­be te­ner co­ro­na en nues­tro país. La jus­ti­cia siem­pre de­be ac­tuar de for­ma fir­me e in­de­pen­dien­te”.

Perú - La República - - POLÍTICA -

So­bre arres­to a Kei­ko Fu­ji­mo­ri, con­gre­sis­ta de Nue­vo Pe­rú In­di­ra Huil­ca sos­tu­vo una pos­tu­ra sin am­bi­güe­da­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Peru

© PressReader. All rights reserved.