PA L A I S I PAN

Bandera (Mindanao) - - NEWS - Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

PAHALANG 1 Tanggal sa

pagkakatali 5 Iabot 10 Baog, ibang tawag 11 Itimpla 12 Urong 14 Kasambahay 15 Pampinta ng artist 17 Balita 18 Pagkatuyo, lumang

Tagalog 19 Ubod ng

punongkahoy 21 Dahilan 23 Iprepara 25 Patungkol sa sarili 27 Biyak, ibang tawag 28 Ginawang anim 30 Dambana 32 Pasok 33 Nalulong 34 Siyento 35 Ewan, ibang tawag 36 Iyon nga PABABA 1 Imoral na karelasyon 2 Tigasin, slang 3 Atty. Kapunan 4 Fetus sa atin 5 Panlapi sa numero 6 Pabangkarote 7 Winika nila, ibang

tawag 8 Tanggapan ng bisita 9 Saway 13 Pagkadelikado 16 Kiri 20 Ex-Boxer Mosley 21 Trabahador ng

tubuhan 22 Taga-Roma 23 Ihandog 24 Palo 25 Grado 26 Pamilyang may-ari

raw ng Sabah 27 Asawang lalaki,

lumang Tagalog 29 Actress Eigenmann 31 Pati

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.