PA L A I S I PAN

Bandera (Mindanao) - - NEWS - Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

PAHALANG 1 Dalas 5 Atat 9 Puno ng halamang

butil 10 Takaw 11 Hilang paitaas 13 Kapatid ng mansanas 15 Wala, slang 16 Big dome sa Q.C. 18 Bahagi ng mukha 19 Igi 21 Nagkuwento 23 Utuuto, lumang

Tagalog 25 L___ (impo) 27 Kinalabasan 29 Sakit sa balat pag

inulit 31 Pagmamadali 32 Tinga, lumang

Tagalog 34 Dikdik 35 Instrumento sa

musika 36 Bansa sa Africa 37 Isabay PABABA 1 Kaakibat ng iyak 2 Ilagay sa huli 3 Alsado 4 Panghalip na paari 5 Tadyak 6 Mahabang daan 7 Gamit ng karpintero 8 Kabilang 12 Taas ng tubig-dagat 14 Atin, ibang tawag 17 Taong mekanikal 18 Nabanggit 20 Damatan, ibang

tawag 21 Namodus sa pera 22 Kaunti 24 Representative,

pinaikli 26 Tagong galit 28 Kasarinlan 29 Hatak 30 Siyento 33 Tawag-dakila

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.