PANGIKKAT ITI MANTSA TI MARMOL.

Bannawag - - Ti Tarakenmo Ken Sika -

Napintas ti marmol a baldosa a para iti datar, kasta met a kas countertop wenno pagiparabawan iti kosina. Isuna laeng ta adda maysa a pagkapuyanna: nalaka a mamantsaan. Ket no adda mantsa a di maikikkat, padasem a radradan daytoy iti asin a nalaokan iti tubbog ti lemon (mabalin pay ti dalayap, perres wenno kalamansi). Liklikan laeng ti nakaro a panangradrad tapno di dadaelen ti asido manipud iti lemon ti marmol.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.