Ading Kosinera

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni MERCY R. GAÑO

IDASARTAYO met ita ti sabali pay a potahe a parnuay ti DOST-Food Nutrition and Research Institute (FNRI) tapno maaddaantayo iti nasustansia a taraon. Simple ken alisto a lutuen. Kangrunaanna, adda laeng iti arubayan dagitoy a nateng.

Dagiti kasapulan:

1/8 tasa a manteka 1/8 tasa a nadekdek a bawang 1/8 tasa a sibuyas, nagalip ½ kilo wenno 3-¾ tasa a bunga ti karabasa, nagalip 2 ½ tasa a danum 1 kutsarita nga iodized salt 1/3 tasa a puro a getta ti niog ¾ tasa a saluyot

Panangisagana:

1. Ipapudot ti manteka. Gisaren ti bawang ken sibuyas. 2. Inayon ti karabasa ken danum. Templaen iti asin. Pabureken iti lima a minuto. 3. Inayon ti getta ti niog. Pabureken manen iti lima a minuto. 4. Inayon ti bulong ti saluyot. Kaluban ken pabureken iti maysa a minuto.

5. Makaaramid iti lima a serving: ¾ tasa a nateng ken 1/3 tasa a digo.

Mapattapatta nga enerhia ken sustansia nga imet ti tunggal serving: Energy, kcal 147 Fat, g 11.6 Carbohydrate, g 8.2 Protein, g 2.5 Calcium, mg 74 Phosphorus, mg 56 Iron, mg 1.4 Vitamin A, μg RE 169 Thiamin, mg 0.06 Riboflavin, mg 0.06 Niacin, mg NE 1.1 Vitamin C, mg 20

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.