Presio dagiti magatgatang, di maipangina itoy a tawen

Bannawag - - Siled Ti Kararag -

Impanamnama dagiti akinkukua kadagiti paktoria nga agparpartuat kadagiti kangrunaan a magatgatang a dida ipangato ti presioda agingga iti agtapos ti 2018, kas impakaammo ti Department of Trade and Industry (DTI).

Mairaman kadagiti produkto a saan a maipangina ti sardinas, delata a karne, ken pagpabanglo iti linabaan.

Iti pannakasursurat daytoy, ur-urayen pay laeng ti DTI ti sungbat dagiti agparpartuat iti gatas, kape, ken noodles maipanggep iti kiddaw ti ahensia a dida koma pay laeng ipangpangina dagiti produktoda.

Kinuna ni DTI Secretary Mon Lopez a no mabalin, saan koma pay laeng nga agipangina iti presio dagiti agparpartuat uray iti uneg laeng ti sumaruno a tallo a bulan tapno saan a maigiddan iti panagsuek ti balor ti pisos.

Kuna ti DTI a mapanen a 25 a porsiento kadagiti 200 a kangrunaan a magatgatang a sipsiputanda ti nagingaton iti presioda.

Kalpasan ti panangaprobar ti DTI kadagiti kiddaw a pannakaingato ti presio, isardeng pay laeng daytoy ti agaprobar kadagiti aplikasion a para iti pannakaingato ti presio.

Manamnama met nga iti apagtapog ti Septiembre, mairuar ti napabaro a suggested retail price dagiti magatgatang.

Iti sabali a bangir, panggep ti grupo a Laban Konsyumer ti mangipila iti reklamo iti Ombudsman kontra kadagiti opisial ti DTI. Kuna ti grupo a sinalungasing ti DTI ti pagrebbengan daytoy a mangipaay iti serbisio publiko ken nasayaat a panangiwanwan.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.