Daniw a Para Ubbing

Bannawag - - Daniw A Para Ubbing - Ni ADORACION B. MADARANG

Asul a Baka

No siak ti adda bakana ‘Tay asul ti marisna Ipasiarko idiay plasa Ken uray kadagiti kalsada.

Ania ngata ti kanenna ‘Tay maris-asul a baka? Ruruot ngata Wenno bulong ti akasia?

Ti laeng pagdaksanna No agpili iti kanenna Amangan no kaykayatna ‘Tay tinuno a tilapia.

Sa iti rabii makikaidda Agsapul ules ken punganna Ay, kaykayatkon ‘tay baka Uray pay maris-daga!

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.