AGARAMIDKA MAN ITI COMPOST.

Bannawag - - Iti Pagadalan -

Punnuem ti dakkel a nangisit a plastic trash bag iti bulbulong, sangatimba a daga (agusar iti di unay dakkel a timba), ken dua rakem a 10-10-10 nga abono (10% Nitrogen, 10% Phosphorous, 10% Potassium) – wenno ‘tay gagangay nga abono a maar-aramat a pagabono kadagiti bermuda wenno crab grass. Babasaen a nasayaat dagiti bulong sa rikpan a nasayaat ti plastic bag, sa kulogkulogen tapno makiwar a nasayaat dagiti nagyanna. Kalpasanna, ipuesto ti trash bag iti main-initan wenno iti kainaran. Kalpasan ti 7-8 a bulan, addan nataba a compost-mo.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.