Balikros

# 02

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni MARK ANTHONY GANOTICE

Kompletuen dagiti balikas ( agpababa ken agpakanawan). Usaren iti maminsan laeng ti tunggal letra nga adda iti kahon iti baba iti panangbukel kadagiti balikas. Awan met ti maulit a balikas. Adda ti sungbat iti bangir a panid.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.