Bannawag : 2020-10-16

Contents : 25 : 23

Contents

Sika ken Siak: Naglapunos­an matagikua. Naulit-uliten nga imbaga ni Angelica dayta kenkuana. Naparasaw manen. (i) Agmaris ti aglawlaw a dayasen ti sinamar ‘diay init Agkedked ti kararua a bukraen ti naulpit a lagip Materter ti bituka a gilingen ti aglusdoy a buksit Marames ti kaunggan a saruten ti natadem a mata Aglulok ti susuop a dupraken ti marpekan a rikna Aglusdoy dagiti lasag a rariten ti nakapuy a bagi Magango ti panunot a rurosen ti nadudog a puso Agubbog ti pammateg a penneken ti napintas a gannuat Agkansion ti barukong a dengngepen ti napudno nga ayat “Two miles away from the city, sir...” impalagip manen ti maysa kadagiti kadua ni Agent Fleming. Asino ti napatpateg, ni Agent Angelica wenno ti misionna? “Shall we shoot or not?” “One point seven miles away from the city, sir...” Napanunotn­a ti propesionn­a. Ti sungsungba­tanna a mision a bilin manipud iti mismo a Direktor. Ania ti napatpateg? (ii) “One and a half miles away, sir...” Sika ken siak Ti taya ni ayat A gabut ti gubat-rikna Siak ken sika A bulong ti lubong Ken biag ti nakapuy a bagi Sika ken siak Ti patar a tapar Dagiti risut ti sirut! Asidegdan iti siudad. Bumasbassi­t ti gundawayda a mangpapata­y ken ni Agent Stewart. Dumakdakke­l met ti gundaway ni Agent Angelica a makalasat. Pumarparda­s ti taray ti lugan ni Agent Stewart nga umadadayo kadakuada. Umas-asidegdan iti umuna nga stop light a sumrek iti siudad. Umadadu dagiti agbalin a saksi. Agtrabahod­a iti CIA. Illegal ti panagopera­sionda iti uneg ti pagilian. Ngem iti nagan ti national security, ar-aramidenda daytoy. Ngem kasano a mailawlawa­gda dayta kadagiti lokal a pannakabag­i ti linteg. (iii) Temtem A naaronan Dagus a bimmeggang Ti aluten a nadaddadan­g Daras a naisunel iti dalikan Ti pariok a napabpabur­kan Manteka a napaaruyot­an Gil-ayab napasabtan Naglapunos­an! “Three hundred yards away from the light, sir... What do we do?” Imbakal ni Agent Fleming ti panagkitan­a iti nakapaspas­pas a lugan iti sangoda. Isu ti mangdesisi­on iti masakbayan­na iti ahensia. Isu laeng ti ammona a trabaho, kas espia iti ahensia. Saanna a kayat a mapukawna daytoy a trabaho. --OSWALD A. VALENTE (Maikadua a Gunggona, 3rd Gabriela Prize (2020). Dagiti Hurado: Dr. Sonja A. Chan, Linda T. Lingbaoan-Bulong, Ria Rebolledo) “Sir...” Saannan nga inuray no ania manen ti ibaga ti taona. imbilinna nga awan panagaripa­pana. Pinidut ti maysa nga ahente ti RPG iti datar ti SUV. Inruarna iti tawa ti lugan. Sinirigna ti Kinalbitna ti gatilio. Simiag ti naglayag nga agturong iti nagluganan da Agent Stewart ken Agent Angelica. “Smoke him out,” bassit a kuarto. Ngem awan met ti makitana a naisangsan­gayan. Madamdama, nailukat ti ridaw. Simrek ni Ronnie nga adda bitbitna a folder. “Agtugawka,” kinuna ni Ronnie. Nagtungpal. Nagtugaw met ni Ronnie iti sangona. Induron daytoy ti iggemna a folder kenkuana. Kinita ni Melanie iti apagpaman ni Ronnie sa ginaw-atna ti folder. Linukibna. Ladawan ti maysa a barbasan a lalaki ti naipasabat iti imatangna. “Roberto Guerrero ti naganna... maysa kadagiti matalek ni El Capitan a taona ken isu a mismo ti pangulo dayta a cartel iti Los Angeles ken sibubukel a California,” inlawlawag ni Ronnie. Saan a nasdaaw ni Melanie. Nakitanan dayta a ladawan. Iti ahensia, naibilin ti panangikab­asena kadagiti amin a nangato a turayen ti El Capitan. “Narungsot daytoy a tao. Nasikap. Nalaing ken nakasagana a pumatay iti adu tapno laeng masalaknib­anna ti teritoriod­a. Narigat ti umasideg kenkuana.” “Ken namin-adun a napaaykayo a mangpapata­y kenkuana...” Pinerreng ni Ronnie. target. rocket; A GMAYMAYSA ni Melanie iti maysa a bassit a kuarto nga awan tawana. Adda maysa a bassit a lamisaan ken dua a tugaw. Nalidem ti silaw ngem naraniag ti a naipaturon­g iti mismo a lamisaan. Awan ti tagtagari ni Archie Castillano kadagiti imbagbagan­a itay. Saan a sinungbata­n daytoy ti tarigagayn­a a kumappeng kadakuada. Basta pimmanaw daytoy. Nabatida ken Ronnie Santiago a nangyeg kenkuana iti daytoy a kuarto sa met laeng pimmanaw. No apay nga intundada ditoy, saanen a nagsaludso­d. Namrayanna lattan ti nangipalpa­lawlaw iti panagkitan­a ken nangad-adal no ania ti kaipapanan daytoy a spotlight (Maituloy iti panid 52) Oktubre 16-31, 2020 23

© PressReader. All rights reserved.