Mo­tuhop unta kanato ang kaayo ni Car­di­nal Vi­dal

LLOYD SUAREZ

Cebu Daily News - - OPINION -

Medyo nagka­sumpaki ang fig­ure sa gidaghanon sa mga mis­aksi sa makasaysayanon nga lubong ni Cebu Arch­bishop Emer­i­tus Ricardo Car­di­nal Vi­dal ni­ad­tong Huwebes sa bun­tag Oc­to­ber 26, 2017.

Ang kapolisan mibana-bana nga moabot lang sa 55 mil ka mga tawo sam­tang si Santo Niño Barangay Cap­tain Pan­cho Ramirez nga dak­lit nakong na-es­to­rya mi-es­ti­mate nga moabot sa tunga sa mi­lyon ka mga tawo.

Sa akong kabahin nga mi­ta­m­bong sab sa fu­neral Mass uban sa akong mga miem­bro sa pam­ilya, makain­gon g’yud nga puw­erte gyu’ng daghana ang misud-ong ni Car­di­nal Vi­dal.

Bisan ni­ad­tong Miy­erkules sa gabii nga maoy kat­a­pu­san sa iyang lamay ug pub­lic view­ing puw­erteng bagaa sa mga tawo ang naglinya sa gawas aron lang g’yud pagyukbo kaniya.

Pagkanin­dot sa linya sa men­sahe ni Car­di­nal Vi­dal nga gi­paabot ngadto kang Bishop Den­nis Vil­larojo nga likayan g’yud ang pag­pan­g­away kay ang tawo nga imong awayon maoy makata­bang kan­imo.

Kung iti­sok sa kas­ingkas­ing sa tanan kin­ing maong men­sahe pagkanin­dot puy-an ang kalibu­tan nga puno sa panag­dait ug gugma.

*** Nahi­mong celebrity sa makadyot sa mga Sug­buanon si Manong Juanito Vi­dal, ig­soon ni Car­di­nal Vi­dal hu­man sa lubong ni­ad­tong Huwebes sa udto.

Di­hang mibiya na sa gilub­n­gan ni Car­di­nal Vi­dal si Manong Juanito, daghan ang mis­ugat kaniya ug nanga­men sa iyang tuong kamot.

Mi­pa­dayag g’yud sa ilang dakung kali­pay si Manong Juanito ug si Karen Vi­dal Rafanan nga pag-umangkon, sa gi­pakita na­tong gugma ngadto ni Car­di­nal Vi­dal.

*** Paeta g’yud ning ubang mga tawo nga maayo kaay­ong mosakay sa pana­hon.

Atol sa solemn nga fu­neral Mass ni Car­di­nal Vi­dal, di­hay usa ka him­sog nga in­a­han nga nag­dala sa iyang anak nga nan­glimos sa mga nan­imba.

Wa gyu’y nang­hatag kaniya sa among nahimu­tan­gan sa dalan Le­gaspi duol sa barangay hall sa Sto. Niño kay dili g’yud de­serv­ing.

Apan pagkahu­man sa lubong, amo siyang gika­sugat sa may Os­meña Boule­vard nga nag-yaw-yaw na ug miba­likas sa iyang anak kay nan­gayo og mainom.

Di­hang dunay naka­ban­tay kanila ug miko­men­taryo nga sila maoy nan­glimos sa nanglabay’ng mga oras, ang iyang bana nga may patik maoy nangisog sa mga nadung­gan nga mga ko­men­taryo.

Pagk­a­ban­tay sa mag­ti­ayon nga di­hay pa­trol car nga nagpa-in­gon, mikara­tel pagsi­bat.

Akong na­ban­tayan nga ning nagkaduol na nga Pasko medyo nagkadaghan na g’yud ang mga man­glimusay sa kadalanan.

Gawas sa mga man­glimos, anaa sab ang mga psy­chotic va­grant.

Asa man ang atong mga naglangkub sa Anti -Men­di­cancy Task Force? Nag­tug-tug sa pan­si­tan?

*** Aron se­gu­rado nga dili kita mabik­tima sa mga kawatan ni­in­ing pag-ob­ser­bar sa Kalag-Kalag, ki­na­hanglan g’yud nga dili maghurot pag-biyahe ug may ibilin sa mga pan­i­may.

Sa mga mo­biyahe ug moadto sa mga se­menteryo ki­na­hanglang mag­dala lang sa in­sak­tong kan­ti­dad ug di g’yud mag­sul-ob sa mga ala­has in­gon man pag­dala sa mga ma­halon nga gad­gets.

Paglikay sa dis­grasya sa tanang matang sa trans­porta­syon, ki­na­hanglang wa gyu’y over­load­ing unya sa mga mod­rive da­pat kondisyon ang lawas. Dili hubog.

Im­por­tante sab kaayo nga kondisyon atong mga sakyanan.

I-check ang B-L-O-W-B-A-G kon brake, light, oil, wa­ter, bat­tery, air and gaso­line.

Happy Hal­loween!

Su­per Hirit cd­news_ll­suarez@hot­mail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.