Ang dakong ta­bang sa Tesda sa na­bal­dadong ama­han

Cebu Libre - - NEWS -

MURAG nahugno ang kalibu­tan ni Ed­uardo Ligalig sa di­hang naka­sugat siyag ak­si­dente sa dalan hi­n­ung­dan sa iyang pagka bal­dado.

Ang naka­pait, sam­tang nag­paalim siya sa iyang mga sa­mad, gi­tang­tang siya sa iyang tra­baho isip tighimo ug movie bill­boards alang sa mga sine­han sa An­tipolo, Rizal. Og tun­god sa iyang nasi­nati, dili na us- ab siya makahimo pag­tukar sa ilang banda.

Unsay iyang ipakaon sa iyang duha ka mga anak nga 4 anyos ang usa og ang usa ma­suso pa og sa iyang asawa?

Mi­abot pa gayud ang pana­hon nga iyang makita ang iyang mga anak og asawa nga magkaun og kan- un nga sab­wan lang ug ininit nga tubig og bu­tan­gan og asukar.

Apan wala kawad- i og paglaum si Ed­uardo. Mis­uway siya pag­pa­ma­li­gya og ahos sa merkado, apan ang iyang kita dili paigo sa pang­i­na­hanglan sa iyang pam­ilya.

Ni­ad­tong 1998, nakahukom ang asawa ni Ed­uardo nga moadto sa Davao City uban ang duha ka mga anak, aron man­gayog ta­bang. Duha ka tuig ang mi­l­abay mi uli usab si Ed­uardo sa Bo­hol. Adunay mi­hatag kaniya og vi­o­lin, og mao kini ang iyang gigamit sa pagha­rana sa mga guests sa usa ka re­sort sa Bo­hol.

Ang tag- iya sa re­sort mi­dasig kaniya nga mo en­roll sa Tech­ni­cal Ed­u­ca­tion and Skills De­vel­op­ment Au­thor­ity kun Tesda, diin mikuha siyag bar­tend­ing course.

Hu­man sa iyang gradu- ation naka su­lod siya isip bar­tender sa usa ka re­sort og gita­ban­gan siya sa iyang boss og mga kauban sa tra­baho haron magkita sila sa iyang pam­ilya pinaagi sa Face­book.

Karon reg­u­lar na nga mag­padad-an si Ed­uardo og fi­nan­cial as­sis­tance sa iyang pam­ilya. Og kin­ing tanan tun­god sa dakung ta­bang sa Tesda.

Ang suc­cess story ni Ed- uardo mi­daug nga best story (school cat­e­gory) sa Tesda video mak­ing con­test year 2.

Ang mga napil­iang man­anaug gi­ila didto sa Philip­pine In­ter­na­tional Con­ven­tion Cen­ter sa Pasay City. Si Ed­uardo nakadawat og cash prize nga P15,000 nga iyang gibayad sa mga utang og ang uban iyang gi­padala sa iyang pam­ilya.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.