Gi­nadil­ing gugma Mao Jude!

Gi­nadil­ing gugma

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Dear Jude,

Pirmi ko mak­abasa sa imong tam­bag diri sa Mao Jude kada Biy­ernes kay mao sab na ang ad­law nga mu­la­rga ko gikan sa syu­dad paingon sa Alogu­in­san para mamisita. Duna unta koy isang-at dinha kan­imo nga prob­lema. Ang hi­n­ung­dan sa akong paglarga ka­nunay sa Alogu­in­san mao si Tiling. Naila-ila nako siya sa ni­ag­ing pista nga ni uli ko sa amo didto sa maong lu­gar. Nagkadun­gan mi og pang merkado og simba, og naka­suod. Buotan, gwapa, kataw-anan si Tiling. Murag mousa na ka tuig akong pamisita niya. Ang prob­lema? Anak si Tiling sa ig-agaw tagsa sa akong ama­han, siya ang bug­tong anak sa akong Tiya Delfa.

Sala ba gi­hapon ang mahigugma sa imong ig-agaw, Jude? Mapriso kuno ko ani ma­tod sa akong mga laing iga­gaw nga nakahibalo sa among re­lasyon. Sa pagka karon, gitago namo sa pagh­ini­galaay og pagka ig-agaw among ka­suod. Unsay akong an­gay buha­ton ani?

Ben, 32, La­ban­gon

Ben,

Dir­it­soon ka nako og tam­bag kay kasabot ko an­ing ilang gi in­gon nga gi­nadili nga gugma, dili baya gayud lalim.

Dunay duha ka punto akong gusto ipahibaw nimo. Una, gibawal sa Fam­ily Code (Sec­tion 38, ar­ti­cle 1) sa Pilip­inas ang pag­pakasal ( busa, pakipa­gre­lasyon) sa imong ig- agaw ku­tob sa 2nd de­gree ( ig- agawng ikaduha) kon sa le­gal terms 4th civil de­gree. Sa imong su­lat, si Tiling mahu­log nga imong ig-agawng ikaduha tun­god kay kini anak sa ig-agawng tagsa sa imong ama­han. Sa mata sa balaod, sep­a­rated mo by 6 civil de­grees, busa sa mata usab sa maong balaod, dili bawal ang pag­pakasal niya.

Ikaduha, mahi­mong mangutana ta og nganong gibawal man kini? Ang ra­son is as much bi­o­log­i­cal than it is cul­tural. Dunay base­han sa gitawag na­tong mi­cro level sa atong pagka tawo, dili lang sa epekto sa psy­choso­cial nga as­peto ani.

Ang kada tawo gi­nama sa DNA nga maoy mo­porma sa atong mga genes, kung diin naka­su­lat ang impormasyon silbi blue­print sa atong mga lawas. Kin­ing mga genes ang gadik­tar, sa maong sit­wasyon, kung unsa ta ka taas, unsay color sa atong buhok, unsay mga sakit nga pwede nimo makuha gikan sa imong mga ginikanan. Sa uwahing punto musu­lod ang ra­son ngano gibawal ang pag minyo sa ig-agaw o, sa ubang sit­wasyon, ig­soon (incest). Dunay gi­natawag nga dele­te­ri­ous genes nga mang­gawas lamang og duol ang kagikan sa DNA.

Busa, kung mas duol ang gene pool o kagikanan sa mga DNA sa mga ginikanan, mas naay posi­bil­i­dad nga mang­gawas ning mga genes nga modik­tar sa mga rare nga mga sakit sama sa heart de­for­ma­tions kon sakit sa kas­ingkas­ing o de­vel­op­men­tal dis­eases, mga sakit nga makita sa pag­dako sa bata, o blood re­lated dis­eases.

Mao kini ang ikaduhang punto nga da­pat nimo huna-hu­naon bag-o ka musu­lod sa usa ka seryosong re­lasyon ni Tiling. Akong tam­bag? Ge­netic screen­ing. Mahi­mong man­gayo mo og ta­bang sa usa ka doc­tor para ma suta ang in­y­ong gene pool para makita na daan kung unsay posi­ble nga mga sakit nga mu­gawas sa pana­hong magka anak mo po­hon. It is al­ways bet­ter to be pre­pared. Maayo ning an­dam ta ka­nunay.

Sa balaod, lu­sot kaayo ka. By two civil de­grees! Tana­won na lang nato ang re­sulta sa in­y­ong ge­netic screen­ing po­hon. Good luck, Ben og Tiling. Kung natubag na nako imong pangutana, ba­lik sa kog hinuk­tok ning akong prob­lema nga gi­nadil­ing gugma. Di ni siya ma­sul­bad sa balaod, dakong op­erasyon sad ang ki­na­hanglan og among ipa­dayon. Basin pa op­er­a­han ko na lang ning akong utok gani para moun­dang na sa iyang gibati. Charot lang bitaw.

Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa

JudeBa­calso@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.