Unsay an­gay buha­ton kung mag­buhi ka og iro

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Adunay pan­ul­tion sa In­gles nga: A dog is man’s best friend. Friend o hi­gala, dili lang usa ka pet o bin­uhi. Mao nga kun mag­buhi ka og iro isipa kini nga imo nang kauban og apil na sa imong lifestyle.

Alang sa gi­ilang Dog Whi­spher nga si Jojo Isorena ang iro maisip nga kauban sa pan­i­malay o laing tawo nga madugang sa i mong pam­ilya.

Matud usab niya nga ang iro dili lang igo nga sap­nayon, huwa­phuwapon og gak­son kay aduna usab silay mga spe­cial needs sama sa pag- ex­er­cise, men­tal stim­u­la­tion og train­ing.

Gi­pasabot ni Isorena, nga ang iro isip sakop sa pam­ilya, ki­na­hanglan usab nga masayod sa hu­man rules.

“What he needs to learn when you take him home is how to live prop­erly in a hu­man home. First, you have to teach him where the bath­room is. Sec­ond you need to teach him hu­man lan­guage kasi dogs don’t talk, eh. They don’t un­der­stand English,” dugang pag­pasabot ni Isorena.

Si Isorena maoy founder sa Bet­ter Dog Ca­nine Be­hav­ior Cen­ter, ang labing unang pro­fes­sional train­ing fa­cil­ity dinhi sa na­sud nga nag­tudlo sa mga tag-iya og mga iro kun un­saon pag bansay bansay sa ilang iro.

Iyang na­ban­tayan nga kadaghanan sa mga tagiya og mga iro mokuha sa ser­bisyo sa mga dog trainer, aron ipa-train ang ilang bin­uhi aron mo­sunod kini sa ilang isugo.

Apan alang ni Isorena kadaghanan ni­ini dili gayud mos­aler.

“Very of­ten, it didn’t work. And the rea­son for that is be­cause dogs are very spe­cific. They are very vis­ual. So if you teach them the word ‘sit down’ and ‘ hop’, they’ll as­so­ciate it with the per­son telling them,” pag­pasabot ni Isorena

Dugang pa ni Isorena, kun ang trainer moin­gon nga ‘ sit down,’ ‘come,’ makasabot og mopatuo ang iro. Apan kun ang tag-iya na sa iro ang mo­mando ni­ini dili na kini mopatuo kay lahi ang dag­way sa tawo nga mis­ugo kaniya.

“They con­nect the word with the pic­ture that they see,” matud ni Isorena.

Atol sa iyang pag­pakig pu­long sa usa ka Dog Fair sa SM City-Cebu nga gita- mbon­gan sa mga pet own­ers og mga non pro­fes­sional train­ers, iyang gi­pahi­mog-atan nga ang bin­uhing iro ki­na­hanglan nga anaa su­lod sa pan­i­malay.

“A dog is pri­mar­ily a home com­pan­ion. We be­lieve that when you get a dog, the dog be­longs in­side the house. It does not be­long out­side or in a cage. That’s the most cruel thing to do be­cause a dog is a so­cial an­i­mal. This is what peo­ple don’t get,” pama­hayag ni Isorena

Matud ni Isorena nga dili mat­a­pos sa usa ka se­m­ana o tibuok tuig ang pag bansay- bansay sa bin­uhing iro kun dili sa tibuok niyang kinabuhi.

Kay bisan gani ang ta­wong hingkod ang pangi­daron pa­dayon man nga nag­tuon og sak­tong pa­matasan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.