BO­HOL BOOM

Hu­man gi­tay-og sa 7.2 mag­ni­tude nga linog ang lalaw­igan sa Bo­hol og mga kasik­bit nga lalaw­igan ni­ad­tong 2013, inanay nang naka­ban­gon ang mga Bol-anon gikan sa makalil­isang nga tra­hedya.

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Jessie Campos

Ilang gi­pakita nga tali­wala sa kalami­dad, nagkahiusa sila pa­gatubang sa dakung unos sa i lang kinabuhi.

Tun­god sa maong hitabo, mas nailado ang lalaw­igan sa Bo­hol sa gawas sa na­sud, hi­n­ung­dan nga daghang mga lang y aw an g mibisita sa lalaw­igan.

Sa ilang Pro­vin­cial De­vel­op­ment In­vest­ment Pro­gram alang sa 2011-2015, mi­gahin silag 1.563 bi­ly­ones ka pe­sos, diin 40 por­siento ni­ini gita­gana alang sa nagkadaiyang in­fra­struc­ture de­vel­op­ment projects.

Ubos sa Tourism De­vel­op­ment Plan sa kagamhanan sa probin­sya sa Bo­hol, gusto ni Bo­hol Gov­er­nor Edgardo Chatto nga ipa­bilin sa world tou r i sm map isip l abing maayo nga eco- cul­tural tourism nga dis­ti­nasyon ang Bo­hol.

Gani mas sub­sub nga mar­ket­ing og pro­mo­tion strat­egy ang ilang gi­himo aron pag­dapit sa mga langyaw nga moadto sa Bo­hol.

Matud ni Gov. Chatto naghimo usab silag pa­maagi aron dili mag­tapok sa isla sa Pa ng laoang mga torista nga moabot sa Bo­hol, il­abi na kung mat­a­pos na ang P3.36 bi­ly­ones pe­sos nga bag- ong Bo­hol Air­port sa Panglao

“Nag de­velop na kitag strat­egy alang sa tourism out­side Panglao, aron di l i mag­pun­sisok sa usa ka dapit ang mga tur­ista, aron aduna silay laing dapit nga ad­tuon,” pasabot ni Chatto.

Iyang gi­hu­lag­way nga tun­god sa gi­pa­tu­man ni­lang eco- cul­tural tourism des­ti­na­tion og pag­palig-on sa com­mu­ni­ca­tion high­way in­gon man ang pagpa-ila isip agri-in­dus­trial nga probin­sya ang Bo­hol, mas daghang negosyante ang naikag sa pag­bubu sa ilang puhu­nan.

Usa ni­ini ang in­i­lang real es­tate de­vel­oper ang Pri­mar y Homes nga mibubu ug 300 mi­ly­ones ka pe­sos alang sa ilang duha ka proyekto ang Colorado Homes og an g Roy a l Pa lm s Panglao.

Si l a an g labing unang mi­hi­mog gated com­mu­nity sa lalaw­igan sa Bo­hol.

Matud ni Michelle Cu­tang ang Mar­ket­ing He a d sa Pri­mary Homes, nga ang pag­sul­bong sa torismo og lig- ong OFW work­force sa Bo­hol, maoy naka­padani kanila pag-ug­mad sa duha ka proyekto.

“Daghan kaay­ong tur­ista og sea­man sa Bo­hol,” ma­tod pa ni Cu­tang.

Giangkon usab sa Gob­er­nador nga nagkadaghan na ang mga hous­ing projects sa lalaw­igan.

“Ku­sog gayud kaayo ang hous­ing, il­abina ang re­tire­ment homes.”

Ang nasi­nati karong pag boom sa lalaw­igan sa Bo­hol, maisip nga ka­tu­manan sa damgo s a mg a op i s ya l sa lalaw­igan. Og inanay na ni­lang nasi­nati ang bunga sa ilang pag­pan­ingkamot.

“Du­gay na kaayo nato kin­ing gi­plano, kon­gre si s t a p a ko. Karon na­tu­man na gayud,” dugang ni Gov. Chatto.

Ang Pri­mary Homes maoy usa sa mga dagkong real es­tate de­vel­op­ers nga mibubo og dakung puhu­nan alang sa kalam­buan sa Bo­hol. Taas og ubos nga mga hu­lag­way nag­pakita sa ilang mga gi­tukod nga af­ford­able town­houses .

GOV­ER­NOR Chatto

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.