Maayo ba ko nga amigo?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Jude,

Duna koy best friend nga amigo nako sukad pa mi ele­men­tary. Pi­nangga kaayo nako siya Jude ug murag ig­soon na gyud akong tan-aw niya. Ang prob­lema ani niya kay dali ra kaayo mahigugma, ug kapila na ko nakakita niya nga gahi­lak tun­god sa babaye, kapila na sad mi nag­dun­gan ug inom para lang makalim­tan iyang mga prob­lema sa gugma.

As a friend, dili ko gana­han manghi­labot sa iyang mga kasakit, para nako igo ra ko mam­i­naw ug mu su­porta niya inig magk­i­na­hanglan na siya nako. Apan kan­ing pinaka latest niya nga prob­lema, murag nat­in­tal na gyud ko mu apil apil. Duha ka ra­son: una, minyo ang babaye nga iyang gikai­bo­gan, ug ikaduha, ig-agaw nako nga ikaduha ang babaye.

Unsa akong da­pat isulti niya, Jude?

Mark, 29 (via email)

Mark,

In­gon sila ang tin­uod nga hi­gala maghuna huna sa ikalambo sa kaug­maon sa iyang amigo. Sa pip­ila ka tuig ninyo nga pagka amigo, murag maayo man ang da­gan sa tanan hang­tod karon bisan ug ku­tob ra gyud tig­pam­i­naw ug tig­damay imong role sa iyang kinabuhi. Dili pareho ang sit­wasyon sa tanang tawo, mao na ilang gi in­gon nga what works for you might not work for oth­ers.

Karon nga murag na per­sonal na­man nimo ning iyang prob­lema sa gugma, tu­goti ko nga muhatag sa akong two cents worth. Una, ang tawo nga nahigugma aban­dons all logic, kana bitawng bisan un­saon nimu ug pasabot niya sa sit­wasyon magtibabaw ra gi­hapon iyang gibati alang sa iyang gi­higugma. Ang usa sa epek­tibo nga so­lusyon ani (ug sama sa akong gi in­gon gan­ina, what works for me might not work for you) mao ang pro­jec­tion. Mura nimo ug i-fast for­ward ang sit­wasyon, ipakita nimo niya ug unsa ang mahimo nga mahitabo ug magka­dayon sila in­ing babaye nga minyo. Ipakita niya nga mu re­sulta kini ug pagka buwag sa iyang bana, kung duna silay anak ipasabot niya ang epekto ani sa ilang kaug­maon. Re­al­ity bites, in­gon sila. Murag sagpa sa nawng ang iyang ki­na­hanglan haron makasabot siya sa con­se­quences sa iyang pili-on nga da­gan sa sit­wasyon.

Ikaduha, pro­vide him with a pro­duc­tive dis­trac­tion. Ang nakalahi ani sa dis­trac­tion lang kay duna siyay ma-ani ini. Epek­tibo ang work-re­lated dis­trac­tion, kung mahimo nga pan­gi­taan nimo siya ug projects nga makalin­gawan niya. Basin mas epek­tibo pud para sa imong amigo nga im­bis work-re­lated, pur­sue a hobby. Kay du­gay na­man mo nga hi­gala, dako ang chances nga makuyo­gan pa gani nimo siya sa iyang hob­bies kay nakahibaw na­man ka kung unsa ni sila.

Usa pa ka ad­van­tage an­ing akong ikaduha nga sug­ges­tion? Basin pa diay ug maka ila ila siya ug laing babaye nga, am­poon ta, walay sabit ug mahi­mong ma iyaha ra gyud. Sa maong sit­wasyon, kung maila ila man gani niya sa tra­baho o pinaagi sa hobby, sig­u­rado na ta nga aduna silay some­thing in com­mon. Af­ter all, great re­la­tion­ships al­ways start out with a com­mon in­ter­est.

Hi­naot nakata­bang akong tam­bag nimo. Ako mismo kapila na ni­agi ug sama nimo nga sit­wasyon. Ang nakalahi lang an­ing akong mga amigo, gahi kaayo ug ulo. Dili na madut­lan ug Em­per­ador Light. Mao na ang so­lusyon nako, tam­paros!

Then again, what might work for me might not work for you. Paghi­nay hi­nay sa imong kamot intawn.

Jude

PS: Maay­ong ad­law diay diha sa mga can­dle ven­dors sa Mag­el­lan’s Cross nga sila Gretchen ug Rosario nga ga atang ka­nunay sa Mao Jude! kada Biy­ernes.

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa JudeBa­calso@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.