Pi­olo mo­tuo sa des­tiny, ba­likan si Shaina

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Nag­tuo si Pi­olo Pas­cual sa des­tiny, busa kung sila gayud si Shaina Mag­dayao ang alang sa usag usa, mahitabo gayud ang ka­gus­to­han sa ilang ka­palaran.

Kahinum­du­man nga gikataho ka­ni­adto nga gi­pan­guya­ban sa Ka­pam­ilya lead­ing man si Shaina, pero wala kini ma­dayun hang­tud nga nawala nalang ang isyu tali sa ig­soon ni Vina Mo­rales.

Busa na­pangutana si Pi­olo kung tin­uod bang iyang gi­ibid ibi­ran pag- usab si Shaina, tun­god kay mikatap ang balita nga iyak in­inggi padad-an ug buwak pagkahu­man sa Star Magic Ball.

Giangkon hin­uon ni Pi­olo, apan iyang gik­laro nga ang paghatag niyag buwak sa dalaga isip pasala­mat lang. “Yes nag­padala ako ng flow­ers for her. Pasasala­mat ko yun sa kanya kasi for the past four years siya ang ka date ko sa Star Magic Ball.”

Di­hang gi­pangutana usab siya kung aduna bay nahitabo nga some­thing tali ni­lang Shaina nga ila lang gitago sa pub­liko, “I be­lieve in des­tiny. I be­lieve in what­ever is pos­si­ble.”

Sam­tang giangkon usab ni Pi­olo nga nahimo lang siyang vain tun­god sa iyang tra­baho. Ac­tu­ally, dili gani kuno siya hilig nga moadto og mga saloon aron mag­patupi.

Dili gani kuno siya du­gay sa banyo kay dali ra siyang mahu­man pagkaligo ug wala pay daghang ser­e­monyas.

Pi­olo Pas­cual ug si Shaina Mag­dayao

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.