pinaka

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Rick Gabuya

Ang pinaka dakung dam

May gi­tas-ong 50 sto­ries ug gi­lap­don nga labaw sa usa ka milya, ang Three Gorges Dam sa Hubei, China maoy gi­in­gong labing dakung dam sa tibuok kalibu­tan. Kaya ni­in­ing mag pondo ug labaw pa sa lima ka tri­lyon ka ga­lon nga tubig (19 bil­lion cu­bic me­ters).

Sa gi­lap­don nga 1.4 miles (2.3 kilo­met­ros) ug gi­tas-ong 630 ka tiil (192 me­ters), ang Three Gorges Dam mao usab ang labing dakung hy­dro­elec­tric dam sa kalibu­tan, nagkanayon ang In­ter­na­tional Wa­ter Power & Dam Con­struc­tion mag­a­zine.

Pinaka dakung ir­ing

Si Her­cules ang gi­in­gong labing dakung ir­ing sa tibuok kalibu­tan. Usa siya ka adult nga lalak­ing liger (anak sa lalak­ing leon ug babaye nga tiger) nga kasam­tan­gang nag­puyo sa Myr­tle Beach Sa­fari, usa ka wildlife re­serve sa South Carolina, USA. May gi­tas-on nga 3.33 met­ros (131 in), ug may barug nga 1.25m (49 in) sa may abaga, si Her­cules nag­tim­bang ug 418.2 ki­los (922 lb).

Ang mga ligers nat­u­ral nga mas daku kay sa ilang mga ginikanan. In con­trast, ang tigons, hy­brids gikan sa re­cip­ro­cal cross (lalak­ing tiger ug lioness), mas gag­may.

Pinaka ven­omous nga bitin

Ang in­land taipan maoy labing ven­omous nga bitin sa kalibu­tan. Ang iyang venom, may labing toxic sa tanang bitin. Usa ka paak ni­ini igo nang mu­patay ug 100 ka taw.

Aduna kini gi­tas-on nga 1.8 met­ros (5.9 ka tiil). Diin ang ubang bitin ka usa ra mu­paak ug maghuwat nalang nga ma­matay ang ilang bik­tima (sama sa king cobra ug black mamba), ang in­land taipan hasta ka pila mu­pakawala ug hang­tod walo ka rapid, ac­cu­rate strikes sa usa ka atake.

Adunay labaw sa 80 por­siyento ang fatality rate sa paak sa in­land taipan ug hang­tud 45 min­u­tos ra ang ma­paakan ni­ini usa ma­matay maong gi­in­gon kin­ing the world’s most ven­omous snake.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.