TIPS aron ka­pugn­gan ang dengue

Cebu Libre - - NEWS - /Jessie Cam­pos

NING pana­hon sa ting-ulan, dili gayud ka­likayan nga mosiaw usab kin­ing lamok nga nag­dala sa sakit nga dengue. Busa ang Depart­ment of Health og mga barangay health work­ers ka­nunay nag­pahi­mangnu sa pub­liko ning mo­sunod:

· Ki­na­hanglan nga walay na­ha­bil­ing tubig og limpiy­ohan ang mga mga baldi nga wala gamita

· Ang mga wa­ter con­tain­ers ki­na­hanglan nga tabo­nan, aron dili mahi­mong breed­ing ground sa mga lamok

· Ki­na­hanglan usab nga walay nag­pundo nga tubig sa pal­i­bot sa in­y­ong pan­i­malay · Ilisi ka­nunay ang tubig sa in­y­ong mga flower vase · Paggamit ug moskitero o mos­quito net sa pagkat­u­log Ang Depart­ment of Health mi­pa­si­ugda na ug mga kam­pa­nya ba­tok sa maka­matay nga dengue usa ni­ini ang 4 o’clock habit, diin ang katawhan gi­dasig sa pag­pa­tu­man sa “search and de­stroy” pro­gram sa mga dapit nga adunay mga lamok.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.