Ang dakung hulga sa mga bakasi ug saang sa Cor­dova

Cebu Libre - - NEWS - Ni Rick C. Gabuya

Sa su­lod sa tulo na ka dekada, ang pang­inabuhian ni Manoy Floren­cio Si­toy Es­caba nag­tuyok sa mga preskong bakasi ug saang sa isla sa Cor­dova.

Kini maoy iyang gigamit pag padaku ug pagpa es­kwela sa iyang upat ka anak, diin usa kanila mi grad­war na sa kole­hiyo sam­tang ang tulo nag­pa­dayon pa sa pag tungha. Si Manoy Floren­cio ang labing unang nag­patukod ug kananan sa barangay Buag­song diin ilang spe­cialty ang ni­la­rang nga bakasi, saang ug uban pang sea foods.

“Sa una mag luto-luto lang gud mi dinhi sa gawas. Sa pagkadugay, daghan na­man ang muanhi haron mag­pa­luto ug bakasi ug saang – mga pam­ilya, mga bik­ers ug mga silin­gan,” asoy pa sa 68anyos ngadto sa Cebu Li­bre sam tang nag­ban­tay kini sa iyang apo. Ang in­a­han sa bata gi­in­gong na busy na sa pag ati­man sa ilang mga suki kay ting pa­ni­udto na­man.

Matud pa ni Noy Floren­cio, ang pagkuha ug pagluto ug bakasi maoy ilang gisali­gan sukad pa ni­ad­tong 1986 sam­tang natukod ang iyang kan- anan sa daplin sa bay­bayon sa barangay Buag­song ni­ad­tong 2002 nga gi ngan­lan ug ‘ En­toy’s ’ Bakasi­han.’

Sa amung pag is­to­rya, akong natataw nga medyo layo ang pang lantaw ni Noy Floren­cio ug akong nahibaw- an ang nag­paluyo nga ka­had­lok ug ka­bal­aka sa tiguwang.

“Medyo na­bal­aka gyud mi tun­god an­ing balita nga dakung recla­ma­tion sa Cor­dova diin matabunan na unya sa yuta kin­ing amung lapya­han,” nagkanayon si Noy Floren­cio sam­tang nag lantaw sa la­wod. “Kung mahitabo na, asa na­man lang mi man­guha ug bakasi?”

Kahinum­du­man nga du­gay nang gi planuhan sa lokal nga kagamhanan sa Cor­dova ang pag re­claim sa ubang parte sa kabay­bay­onan ni­ini haron himuong eco­nomic zone.

Sam­tang ang maong balita gi­hangup sa kadaghanan tun­god sa ma­hatag nga kalam­buan sa isla, adunay uban, sama kang Noy Floren­cio ang na­bal­aka tun­god kay sila ang di­rek­tang maapek­tuhan kun ma­dayon man gani ang maong planu.

Apan nagkanayon si Noy Floren­cio nga naglaum gi­hapon sila nga ma­pa­dayon ang ilang pang­inabuhian.

“Amu man gung gi­hangyo ang mayor nga ka­hata­gan mi ug pwesto diin amung ma­pa­dayon ang amung negosyo kay nailado na­man gud ang amung barangay tun­god sa bakasi ug saang,” asoy ni Noy Floren­cio. “Daghan man gan­ing mga torista ang man­gaon dinhi.”

Ug bag-ohay lang nasayran ni­lang Noy Floren­cio nga su­por­tado na ni Mayor Adelino Si­toy ang ilang hangyo nga hata­gan silag puwesto diin ilang ma­pa­dayon ang pagsilbi ug lab- as ug lamian nga bakasi ug saang.

TONEE DESPOJO

Si Noy Floren­cio atuban­gan sa iyang kananan. Sa su­lod makita ang lab-as ug lami ang sea foods.

TONEEDESPOJO

SI Lolo Fre­deswindo Tra­zona, 75, mao nalang ang na­ha­bilin sa mga karaang ma­makasi­hay sa Buag­song, Cor­dova.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.