Ang ungo sa menteryo sa Calamba

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Ni Jessie Cam­pos

ANG dakung Krus sa menteryo sa Calamba maoy mahimung sen­tro sa mga kali­hukan sa maong sam-ang karong umaabot nga kalag-kalag.

Ang sam- ang sa Calamba nga usa sa labing dakung menteryo sa Sugbo, gidu­mala sa mga pari sa parokya sa San Nicolas. Sa karaang kapilya ni­ini nakulit nga natukod kini ni­ad­tong 1863.

Kung atong sub­ayon, daghan na gayud ang mga patay nga gilubong sa maong menteryo.

Base sa es­to­rya sa mga ka­tigu­lan­gan, gika­had­lokan ang maong sam-ang tun­god sa mga mis­teryo nga naglimin ni­ini.

Ka­ni­adto ang maong menteryo ngit-ngit kaayo og walay suga, mao nga kun motik- yop na ang kan­git­n­git, min­gaw na kaayo kini. Kun aduna man gani man­ga­has pa­gagi sa dalan V. Rama sig­u­radong magda­gan kini tun­god sa ka­had­lok.

Usa sa tang­haga nga nag limin sa maong menteryo matud sa mga ka­tigu­lan­gan mao ang kabayo nga gi­in­gong nag­guyod ug kad­ina nga moag isa maong dapit inig abot sa tun­gang gabii.

Nag­tuo sila nga adunay kalag nga wala mahi­motang o nag kun­d­i­nar, hi­n­ung­dan nga na­ban­iog ka­ni­adto ang maong balita labot sa kabay­ong nag­guyod ug kad­ina

Si Alfeo “Pio” Glova, ad­min­istrador sa sam-ang sa Calamba su­lod na sa 35 ka tuig, mi­in­gon nga iya usab nga nadung­gan ang maong kabayo ka­ni­adto pa, apan wala gayud siya makakita ni­ini.

Gawas sa kabay­ong nag­guyod ug kad­ina, aduna pa gayuy gi­in­gong agta nga nag­puyo sa dakung punoan sa aca­cia ka­ni­adto, nga nahi­motang at­bang sa kapilya mur­tu­ario. Dili na kini makita karon kay na­putol na ang maong ka­hoy.

Sam­tang si Boni Baguio, tra­ba­hante usab sa maong sam- ang, mi­angkon nga adunay mga dili in­gon nato ang maong menteryo.

Matud pa ni Baguio nga sa di­hang bun­tis ang iyang asawa sa ilang ka­m­ag­wan­gan nga anak, nag­puyo sila duol lang sa sam- ang sa Calamba. Ug iya gayung nasak­si­han nga bout na un­tang bal­balon ang iyang asawa sa usa ka ungo nga babaye.

Iyang gi­hu­lag­way nga siga kayo ug mata ang babaye, tag-as ug kuku ug buhok nga milili sa gi­wang sa ilang kawayan nga bong­bong.

Pa­borito kaayo sa mga ungo ang mga bun­tis, kay ilang sup­supon ang dugo sa gis­abak ni­ini, hi­n­ung­dan nga makuhaan ug ma­matay ang gis­abak ni­ini.

Tun­god sa iyang ka­had­lok dali siyang mikuhag sun­dang dayung lipot sa luy­ong bahin sa ilang gamay nga pan­i­malay, apan kalit nga na­hanaw ang maong ungo.

“Mo­tuo gayud kog ungo kay ako mismo nakakita ani,” matud ni Baguio

Daku ang pag­tuo ni Baguio, nga kad­tong ilang silin­gan nga gi­ilang ungo maoy bout un­tang mobal­bal sa iyang asawa. Ug haron dili na moba­lik ang ungo, iyang gibu­tan- ga nu ga ho­sug mg a bagakay ang pal­i­bot sa iyang pan­i­malay.

Apan sa pag ligid sa panahun, ang sam-ang sa Calamba hayag na panahun sa kagab­hion ug dili na ma­had­lok ang mga tawo nga mo­su­lod ni­ini. Gani ang uban kanila naana mat­u­log ibabaw sa mga nitso, kauban ang mga patay.

Gi­pasabot ni Glova nga sa gidugayun sa iyang pag­du­mala sa sam-ang, wala gayud siya maka sinatig ka­had­lokan nga es­to­rya.

“Ang a tong ka­had­lokan ang buhi dili ang patay, kay ang buhi mao an gmangh ila bot ,” pasabot ni Glova.

CHRIS­TIAN MANINGO

CHRIS­TIAN MANINGO

ANG menteryo sa Calamba gibisita na sa mga nag preparar alang sa kalag-kalag.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.