Mao JUDE!

Un­saon man ning LDR?

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Dear Jude,

Usa ko sa daghan nga ma­lin­gaw sa imong mga tam­bag, makalin­gaw tuod apan dunay duot ma­tod pa nila. I like that you make sense. I’d like you to give me ad­vice this time. Usa ko ka pho­tog­ra­pher ug na as­sign ko bag-ohay lang sa usa ka story gawas sa Pilip­inas. Diri nako na ila-ila si Jonny, usa ka Viet­namese nga jour­nal­ist.

Sa first day pa lang, kami na ang nagka bond­ing sa 40 ka tawo nga niapil sa tour. Insep­a­ra­ble mi for 7 days nga naa mi didto. Sa among pag­panamilit, mi in­gon pa gani siya ug “Do I cry here now?” ug dayon mi­gakos nako ug mi­hi­lak. Pag abot namo sa among mga na­sod, nagtaw­ganay na dayon mi nga ok ang among pag uli. Nag­pa­dayon karon among ko­mu­nikasyon.

Apan wala pa gyud ko naka­suway ug LDR, kanang ilang gitawag ug Long Dis­tance Re­la­tion­ship. Samotan pa gyud kay pas­pas kaayo nahitabo ang tanan. Mu­bisita ko niya karong De­cem­ber ug nag­plano siya nga muanhi sa Cebu inig Sin­u­log.

Suwayan lang tin­gali ni nako no? Apan maghi­lak lagi kos kamin­gaw uy.

Joe­fel, 25

Joe­fel,

Duha ang prob­lema gu­mikan sa LDR: una, ang kamin­gaw nga imong gi­his­got. May na lang gani nga dali ra ni matam­balan, duna na man tay mga li­bre nga video call ug mes­sag­ing kung diin pirmi mo up­dated sa in­y­ong mga ad­law. Con­stant com­mu­ni­ca­tion ang im­por­tante sa maong matang nga re­lasyon, sig­u­radoha lang gyud nga per­ma­nente ang load nimo day!

Ang ikaduhang prob­lema mao ang pagsalig. Trust is a ma­jor is­sue in any re­la­tion­ship. Samot na sa LDR nga dili mo magkakita. Trust, in this case, should be han­dled very care­fully. Hold him too tight and he will choke, sama ra sa usa ka iro nga so­bra­han ka hig­pit ang higot sa liog. Basin dili na siya mak­ag­in­hawa sa imong di­nad-an. There is a thin line be­tween ask­ing about his day and pes­ter­ing him about it.

Keep him on too loose a leash, and he might stray. Us­a­hay kan­ing salig ra kaayo ta sa usa, maka huna-huna hi­noon ug tilaw ug laing aten­syon kay daw wala nimo gi­hatag niya ang aten­syon nga iyang gi­pan­gita. Like I said, very care­fully gyud ang pag­pan­gita ug bal­anse. Wa na lang gani nako gi­his­got nga ma­hal kaayo ang LDR, es­pe­cially that there is no sub­sti­tute for phys­i­cal pres­ence. Lahi ra gyud ning makita nimo siya sa imong atuban­gan, lahi ra gyud ug ma­g­a­kos nimo siya.

Even­tu­ally, one of you has to make that com­pro­mise to make the big move. A new life, bag-o nga na­sod, bag-o nga mga hi­gala, bag-o nga tra­baho.

Then again, who’s scared of the new? I, for one, wel­come change. Nin­dot man sad ning maka in­gon ta nga “Bucket list: move to an­other coun­tru for love? CHECK!”

Again, there are in­her­ent risks in a re­la­tion­ship bisan asa pa ni ibu­tang. De­pende ra gyud na tanan niny­ong duha.

Trust is key. And con­ver­sa­tion. Build a gen­uine friend­ship as a foundation to the ro­mance. Kay kung di man gani magka­dayon nga kamo, there is noth­ing to lose in gain­ing new friends and new ex­pe­ri­ences.

Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa

JudeBa­calso@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.