pinaka

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Unsa ang labing ma­hal nga lun­gon sa tibuok kalibu­tan?

Gi­in­gon nga ang maong lun­gon gi­hatag isip usa ka re­galo ngadto sa Hol­ly­wood screen leg­end nga si Zsa Zsa Ga­bor. Gi­hatag kini sa Golden Cas­ket Com­pany sa di­hang buhi pa ang nahisgutang artista isip pa­hali­pay sa di­hang naayo si Ga­bor sa blood clots ug am­pu­ta­tion.

Ang maong lun­gon plated ug 24-carat gold ug ang su­lod ni­ini giputos sa puwa nga panap­tong vel­vet. Gi­in­gon usab nga ang biyudo ni Ga­bor nag­pla­nung hili­son ang maong lun­gon haron maka­pahimu siyag sings­ing alang sa iyang na­matay nga asawa.

Ang lun­gon ni Ga­bor nagkan­ti­dad ug $40,000 o 2 mi­ly­ones pe­sos. Mas ma­hal pa kini kaysa lun­gon ni­lang Michael Jack­son ug El­iz­a­beth Tay­lor.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.