Ang pag-agda sa mga patay sa usa ka salo-salo

Cebu Libre - - NEWS - /NI JESSSIE CAM­POS

TALIWALA ning atong mod­er­nong panahun, nasayod ka ba nga aduna pay mga pam­ilya sa buki­rang barangay sa lung­sud sa Ar­gao, nga sama sa piyesta ang ilang pagsaulog sa ad­law sa mga patay. Nga daw sama ra nga kauban nila ang ilang mga paryent­ing mi­tali­wan na.

Kini maoy naob­ser­ba­han ni Ruel Rigor, pangu- lo sa Ar­gao Youth for Her­itage So­ci­ety, sa iyang gi­hi­mong pag­tuon.

Sama sa naan­dan nga paghan­dum sa mga patay, su­lod sa pan­i­malay hi­moun ang pag­pan­gadye uban sa man­an­ab­tan, dayun an­damun ang talad kan-anan.

Sa lamisa ipa­mu­tang an gm gap abori tong pagkaun ug il­im­non sa mga nanga­matay na sama sa tuba, vino, tab ako, beko, bud­bud, puto ug mga lami­ang sud-an.

Apan kung naan­dam na ang tanang pagkaun, ila day­ong taw­gon tagsa­tagsa ang pan­galan sa mga na­matay, aron paam­biton sa gi­an­dam nga pagkaun.

Gi­isip ni Rigor nga tipik kini ug kabahin sa tradisyon ug pag­tuo sa mga tawo, nga makiguban kanila atol sa gi­hu­lag­way ni­lang “fi­esta sa mga patay” ang ilang mga paryent­ing dugay na nga mi­tali­wan.

Hu­man nila gi­paam­bit ang mga pagkaun sa mga patay, ang mga buhi na usab ang mokaun ni­ini tunga sa pag­maya ug ale­greng panag­tigum.

CHIS­TIAN MANINGO

SA dakung Krus midagkot ug kandila kin­ing duha ka babaye ug usa ka bata sa ilang pag­bisita sa sam-ang sa Calamba.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.