Mga ni­lalang sa kan­git­n­git

Cebu Libre - - NEWS - ni Rick Gabuya

Ang ka­su­gi­ran (folk­lore) sa Pilip­inas hitik sa mga tal­ing­haga. Ug atol ning atong pagsaulog sa kalagkalag, tugti nga ihaon ko kaninyo ang uban sa labing gikalisan­gang mga ni­lalang sa kan­git­n­git. Re­laks lang kay hang­tud karon wala pay naka pa­matuod kung tin­uod ba gayud kini sila.

Ang “Kapre”

Ang Kapre gi­ilang usa ka leg­endary mon­ster. Usa ka hi­gante nga mag tus­tus og tabako ug gi­hu­lag­way sa uban nga adunay gi­tas- on nga sama sa duha ka an­dana nga build­ing, na­putos sa bagang buhok, itum ang pa­manit ug nag­puyo sa mga karaang ka­hoy sama sa balete, san­tol o narra. Ang maong Myth­i­cal crea­ture gi­ilang mahi­galaun il­abi na sa mga ka­bataan. Gani gi-in­gung makig­dula kini kanila.

Alang sa mga ka­tigu­lan­gan, ang Kapre nag­sul-ob ug daw tarzan nga sin­ina ug nag­tus tus ug tabako aron ka­had­lokan kini.

Ang ubang Kapre mobin­uang sa mga tawo, ilang had­lokun ang mga trav­el­ers nga mosaka sa bukid o sa mga kakahuyan. Ug kun makakita silag maanyag nga babaye nga moagi sa ilang dapit, mopa­gawas ug aso ang Kapre aron mawag­tan­gan sa pan­i­mout ang maong babaye ug ilang dad-on sa ilang ging­har­ian.

Busa kun makakita ka ug Kapre ki­na­hanglan nga moin­gon ka og “Tabi” o ex­cuse me aron mo respi­tar sila kan­imo sa imong pag-agi sa ilang ter­i­to­ryo.

Ang Man­anang­gal

Ang Man­anang­gal susama sa bam­pira. Mokaun og tawo, mo­sup­sup ug dugo, ug usa ka ungo.

Ang man­anang­gal gi­hu­lag­way usab nga usa ka maka­ha­had­lok nga babaye nga adunay katakus sa pag­putol sa iyang lawas panahun sa kagab­hion hi­l­abi atol nga tak­dol ang buwan. Ang iyang ulo ug katun­gang lawas maoy molu­pad haron man­gita sa iyang bik­timahun.

Ang pu­long Man­anang­gal nag­gikan sa Ta­ga­log nga pu­long “tang­gal” nga sa atua pa mai­bot o mabuwag.

Gi­in­gong pa­borito sa mga man­anang­gal ang mga nat­u­log nga mga mab­dos nga babaye. Gi­na­mit ang taas kaayo ni­lang dila, sup­supon sa man­anang­gal ang dugo sa bun­tis ug kan-on ni­ini ang kas­ing-kas­ing sa mga puya nga naa sa sabakan sa ilang in­a­han.

Mahimung ma­p­atay ang man­anang­gal pi­naagi sa pag bu­tang ug asin, gidugmok nga ahos o abu sa na­ha­bil­ing putol nga lawas ni­ini aron dili na kini mak­a­ba­lik pag­sum­pay sa iyang lawas. Mu kayo ug mahilis ang man­anang­gal kun maigo na kini sa silaw sa ad­law.

Tik­balang

Ang Tik­balang usa ka hayop sa Philip­pine folk­lore nga gi­in­gong nag­pahipi sa mga kabuki­ran o kalasan­gan. Gi­hu­lag­way kini nga adunay ulo ug tiil sa kabayo ug lawas sa tawo. Ang mga Tik­balang mo­dula ug mga tricks sa mga du­mod­uong pi­naagi sa pag­minu kanila. Aron ma­sumpo kini, ki­na­hanglan nga imung huboun ang imung sin­ina ug bal­i­hun ang pag sul- ob ni­ini.

Pop­u­lar ang Tik­balang sa Rizal prov­ince ug gi­ila kini nga mag­bal­an­tay sa el­e­men­tal king­dom. Anaa sila mag­pahimu­tang ka­nunay sa ti­ilan sa mga dagkung ka­hoy ug maoy mag-an­i­naw sa pal­i­bot kun aduna bay mo­su­lod sa iyang tere­to­ryo.

Base sa es­to­rya sa mga ka­tigu­lan­gan, ang Tik­balang ma usab- usab ang panag­way gikan sa hayop ngadto sa usa ka tawo. Matud sa mga sug­i­lanon, ang Tik­balang mop­uyo sa ila­wom sa tay­tayan, mga kawayan, sag­ing ug mga punoan sa balete.

Tiyanak

Ang Tiyanak gi in­gung usa ka bam­pira sa Philip­pine mythol­ogy. Aduna kini kaalam sa pag kopya sa dag­way sa usa ka bata. Kasagaran sa iyang sun­dugon ang hu­lag­way sa bag-ong natawo nga bata ug ang hi­lak ni­ini aron pag­dani sa mga tawo nga makadun­gog sa iyang hi­lak.

Lain laing es­to­rya lain laing usab ang ver­sion sa Tiyanak , pero nagkahiusa sila nga usa ka bata nga adunay abil­i­dad sa pag kopya sa hi­lak sa usa ka ma­susu ang Tiyanak, aron pag­dani sa iyang bik­timahunon.

Sa Pam­panga, ang Tiyanak gi­hu­lag­way nga gamay, nut-brown peo­ple nga dili mo­lakaw apan mo­lutaw sa ka­hang­i­nan. Aduna kini dakung ilong, dakung baba, daku ug nagsiga nga mga mata ug tal­i­nis nga tin­gog.

Gi­in­gun nga mu- padun­gog ang Tiyanak sa hi­lak sa usa ka ma­susu sa mga hi­lan nga dapit. Ang tawo nga makakita ni­ini maluoy gayud ug muku­gos sa bata. Dinhi na mausab ang dag­way sa Tiyanak ug day­ong atake sa iyang bik­tima.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.