2016: Ang tuig sa ligoy nga ung­goy

Cebu Libre - - NEWS - ni Jessie Cam­pos

Matag su­lod bag-ong tuig naan­dan na sa mga Pi­noy ang mag­pal­ihi. Atoa kin­ing na­sunod sa unang mga Chi­nese traders nga mi­abut sa na­sud. Bisan gani ang mga Chi­nese tr adi­tion sama sa Chi­nese astrol­ogy, atua usab nga gisunod.

Sa Chi­nese Horo­scope cal­en­dar, ang 2016 maoy gi­ila nga Year of the Red Fire Mon­key, nga mag­sugod sa Pe­brero 8, 2016 nga maoy Chi­nese New Year og mat­a­pos sa Enero 27, 2017.

Kun ikaw gi­pan­ganak sa mga tuig 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, ug 2016 ikaw natawo sa Year of the Mon­key. Moba­lik ang Year of the Mon­key sa 2028 hu­man sa 12 ka tuig nga cy­cle sa Chi­nese horo­scope.

Ang Mon­key o ung­goy maoy ika siyam sa 12 nga mga hayop sa Chi­nese astrol­ogy, diin gi­hu­lag­way kini nga usa ka clever, smart, in­tel­li­gent.

Ang mga ung­goy gi­hu­lag­way usab nga lively, flex­i­ble, quick­wit­ted ug ver­sa­tile.

Subay usab sa kalendaryo sa mga Tsino, ang mga mahi­mogsu sa Year of the Mon­key adunay pagka en­thu­si­as­tic, self- as­sured, so­cia­ble ug pagka in­nov a t ive. Apan aduna usab si­lay weak­nesses, sama sa pagka seloso, pagka mang­gidu­dahun, pagka hakog ug pagka aro­gante.

Ang mga natawo sa Year of the Mon­key haum sa mga natawo sa Year of the Ox ug Rab­bit kun re­lasyon maoy hisgutan, apan dili maay­ong ipares sa natawo s a Year of Tiger ug Pig.

Ang mga natawo sa Year of the Mon­key adunay lain laing per­son­al­i­dad. Ang mga nahimugso sa bun­tag gi­hu­lag­way nga mati­nahuron sa uban; ang natawo usab sa udto mga in­telihenti sam­tang ang natawo sa gabii mga hon­est ug loyal nga hi­gala og mal­oloy-on sa kabus.

Alang sa gus­tong magkaanak sa Year of the Mon­key, ang bu­lan sa Marso, Abril, Hu­lyo ug Agosto maoy maay­ong bu­lan alang ni­ini.

Ang mga ung­goy dali kaayo mai­bog sa mga two nga gi­pan­ganak sa Year of the Rat, sam­tang ang mga natawo sa Year of the Dragon naghatag us- ab og in­sperasyon sa mga ung­goy. Apan dili maay­ong pari­son ang ung­goy sa Year of the Snake.

Kin­ing tanan mga pre­dic­tion o panagna lamang, kita lang gi­hapon ang mag­bout sa atong padul­ngan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.