Halad nga gugma sa Bal­aang Bata

Cebu Libre - - NEWS - ni Jessie Cam­pos

Ang pu­long nga Sin­u­log nag­gikan sa pu­long nga “su­log” nga nag­pasabot sa dagan sa tu­big ka­ni­adto sa sapa sa Pahina nga makita sa down­ton Colon.

Ang pagsayaw sa Sin­u­log dili lisud kay kini mao lang ang pag abante ug duha ka tikang unya moa­tras og usa ka tikang dun­gan sa tam­bol sa drum.

Ka­ni­adto ang Sin­u­log usa kini ka matang sa rit­ual, diin gi­paagi sa sayaw ang pag-ampo sa mga lu­mad ngadto sa imahin sa Bal­aang Bata nga si Se­nior Sto. Nino di­hang gi­hatag kini ni Fer­di­nand Mag­el­lan isip gasa kang Hara Ami­han ni­ad­tong April 1521.

Sa pagligid sa panahun, gigamit ang pu­long Sin­u­log o sinug sa mga na­ma­li­gya ug kandila sa Basil­ica del Sto. Nino kinsa mugamit sa maong sayaw isip paagi sa pag- ampo alang sa mga katuyuan sa mga man­im­ba­hay.

“Atong isinug day o dong ,” ang kasagarang pag­tim­baya sa mga ma­ma­li­gyaay ug kandila sa Sto. Niño. Iisa ang kamot­nga nagkupot sa kandila og iwara wara sa taas, dun­gan ang pags ayaw sa sin­u­log, ug iampo ang in­y­ong gi­pan­gayo sa bal­aang Bata.

Hang­tud karon nag­pa­bilin ang pu­long nga Sin­u­log apan usa na kini ka ini­lang fes­ti­val sa Pilip­inas nga gi­pahi­gayon sa ikat­u­long Domingo sa Enero.

Mga lokal ug langyaw nga torista moba­lik gay u d sa Sugbo aron lang mamiyesta ug mosaksi sa Sin­u­log Grand pa­rade, isip pagha­lad ug pag­pasala­mat sa mi­la­grosong imahin ni Sr. Sto. Nino.

GI­IN­GONG naglisud ang mga hu­rado sa pag­pili sa mga man­anaog karong tu­iga sa Sin­u­log sa Ka­bataan nga mi level-up na kuno.

ANG Sin­u­log sa Ka­bataan sa Dak­bayan ug Lalaw­igan gi­pahimu­tang ni­ad­tong mi­ag­ing Sabado ug Domingo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.