FREE IN­TER­PRE­TA­TION CAT­E­GORY

Cebu Libre - - NEWS -

Land of Beauty and Boun­try, Lanao del Norte

Tribu Kat­bal­au­gan, Cat­balo­gan City

Tribu Buyo­ganon, Abuyog, Leyte

Tribu Himag-ulaw, Placer Mas­bate

Lu­mad Basakanon

Don Ser­gio Os­mena Sr. Me­mo­rial Na­tional

High School

Tribu Buyo­ganon, Abuyog, Leyte

Lu­mad Basakanon

Tribu Himag-ulaw, Placer Mas­bate

Land of Beauty and Boun­try, Lanao del Norte

Ni­ad­tong Hunyo 17, 2012 atol sa pag­tak-op sa 50th In­ter­na­tional Eucharis­tic Congress (IEC) didto sa Dublin, Ire­land, gi­pahibalo ni kanhi Pope Bene­dict XVI nga ang sunod nga IEC pa­gahi­moun sa Arch­dio­cese of Cebu.

Matag upat ka tuig hi­moun ang IEC ug kini ang ikaduhang hi­gayun nga gi­himo kini sa Pilip­inas. Apan unsa man ang IEC? Ang IEC usa ka in­ter­na­tional nga panag­tapok sa katawhan sa Dios nga nagkahiusa alang sa usa ka tu­mong nga mao ang: “pro­mot­ing an aware­ness of the cen­tral place of the Eucharist in the life and mis­sion of the Catholic Church.”

Ang unang IEC gi­pahi­gayun didto sa Arch­dio­cese of Manila ni­ad­tong Pe­brero 1937. Gani si Arch­bishop Emer­i­tus Ri­cardo Car­di­nal Vi­dal mi­in­gon nga usa siya sa mga first com­mu­ni­cant ni­ad­tong hi­gayuna.

Alang sa sim­ba­hang Ka­to­liko, daku na kaayo ang kaus­a­ban hu­man gi­himo ang unang IEC 79 ka tuig na ang mi­l­abay. Ilang gi­hu­lag­way nga mi­tubo na pag ayo ang pag­tuo sa mga tawo il­abi na sa pag­pala­pad sa pagsangyaw sa pu­long sa Gi­noo.

Karong tu­iga ang IEC nag­dala sa tema nga “Christ in you, our hope and glory.”

Dili makatam­bong si Pope Fran­cis sa maong kali­hukan apan giban­a­bana nga muabot sa 20 ka mga Car­di­nals, 50 ka obispo gikan sa gawas sa na­sud ug 100 ka Pilipinong Obispo nga mo­tam­bong sa Catholic Bishop Con­fer­ence Ple­nary As­sem­bly nga hi­moun karong bu­lana ang mu­tam­bong usab sa IEC.

Aduna usay mga de­la­gado gikan sa 57 ka na­sud ang modagsa dinhi sa Ha­rang Dak­bayan sa Sugbo, nga mosaksi sa makasaysayanong kali­hukan sa sim­ba­hang Ka­to­liko.

Usa ka men­sahe gikan sa Pon­tif­i­cal Com­mis­sion for In­ter­na­tional Eucharis­tic Congress nagkayun nga “the cel­e­bra­tion of the 51st IEC in this coun­try (Philip­pines), the only one with a Catholic ma­jor­ity in Asia con­ti­nent is an im­por­tant chal­lenge to strengthen the mis­sion­ary/ evan­ge­liz­ing per­spec­tive as well as iden­ti­fy­ing new ways in cel­e­brat­ing the congress them­selves.”

Alang sa CBCP, ang pag­pahi­gayun sa IEC dinhi sa Sugbo karong Enero 24-31, na­haum usab sa pag­pan­gan­dam alang sa ika 500 ka tuig nga aneber­saryo sa evan­ge­liza­tion sa Pilip­inas.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.