Pauleen: ‘Ako ang nag­wagi!’

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Ilang tu­log at gis­ing na lang ay Mrs. Vic Sotto na si Pauleen Luna. Sa biglang pag- iisip ay sino nga ba ang mag-aakala na si Poleng pala ang pakakasalan ng sikat na kom­e­dyante-TV host?

Pagkat­a­pos ng kani­lang paghi­hi­walay ni Dina Bon­nevie ay marami pang ibang babaeng per­son­al­i­dad na naug­nay ang pan­galan kay Vic Sotto. Pe ro ha n g g a n g sa pagkaka­roon lang ng re- lasyon ang la­hat, bukod­tang­ing si Pauleen ang in­alok ng kasal ng makaris­mang si Boss­ing Vic, kaya maram­ing nagsasabi na kakaiba ang mag­neto ni Poleng .

Abalang-abala na ngayon ang magk­a­bi­lang par­tido sa kani­lang kasal sa Jan­uary 30. Walang kon­trober­siya, walang kumokon­tra, ta­pos na sila sa pana­hong panay­panay ang paglu­tang ng mga kuwento na kon­tra ang mga anak ng TV host sa girl­friend ng kani­lang ama.

Maayos na ang la­hat, kaibi­gan na ni Pauleen ang par­tido ni Vic, lalo na ang mga anak nito kay Dina. Ganu’n din ang pam­ilya ni Pauleen.

May bagong ba­hay na silang uuwian pagkat­a­pos ng kani­lang kasal, hari­nawang magka­roon agad ng ma­gan­dang pro­dukto ang kani­lang pagsasama, ‘ yun ang kaisa-isang kukumpleto sa kani­lang re­lasyon bi­lang mag-asawa na.

Vic Sotto at Pauleen Luna

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.