Best friend ra gyud kaha ko?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso) Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa JudeBa­calso@gmail.com

Dear Jude,

Mali­payon kaayo ko nga nakakita na gyud ko nimo sa per­sonal ad­tong Sin­u­log. Ako tong nid­uol nimo sa may Fuente unya nagpa pic­ture. Pasala­mat ko nga dili diay ka snob kay nisugot ra gyud ka.

Jude, itago lang ko sa pan­galan nga Natasha. Usa sad ko ka gay, girly girly ko ug gatra­baho sa usa ka BPO diri sa Cebu. Pero taga Leyte gyud akong fam­ily. Ang akong re­la­tion­ship prob­lem about sa akong best friend. Well, at least mao na akong tawag niya ug mao pud iyang tawag nako. Si Frank akong naila-ila sa usa ka com­edy bar. Kuyog niya iyang barkada kay nag birth­day ang usa, kuyog sad nako akong mga of­fice­mates kay nag un­wind mi ato.

Nag­sugod sa sug­sog sug­sog sa kada lamisa hang­tod nisugot siya nga mag duet mi. Pagkahu­man sa among kanta, nag join na lang among ta­ble ug nagka amigo ming duha ka grupo. Three years ago ni, Jude. Hang­tod karon kada se­m­ana mi mang­gawas nila. Kami tuod ni Frank ang nagka­suod sa barkada. Pareho mi ug hu­mor, pareho sad mi hilig ug kaon ug travel mao magkasin­abot mi. At first, ako ang dili kom­portable mangkuyog mi kam­ing duha kay hi­lasan man ko mag tan-aw nga sa iyang ka gwapo (part time model siya gawas sa iyang tra­baho sa sales) ako iyang kuyog. Ma­had­lok pud ko sa ma­sulti sa mga tawo, basin ug maka in­gon sila nga ma­may­otay ra ni siya.

Sa tin­uod lang Jude, dili sama sa ubang re­lasyon sa lalake ug bayot amo. He re­ally treats me like a best friend. Gawas sa nailaila na ko niya sa iyang tibuok pam­ilya, wala pud mi fi­nan­cial de­pen­dence on each other. Usa­hay siya mubangka sa among lakaw, usa­hay ako, mas daghan nga chip in-chip in mi.

Three years af­ter I met him, wala pa gi­hapon ni siya nakauyab bisan pa ug daghan kaayo nagk­a­gusto ani niya. Makita man nako kay mukuyog man sila sa mga lakaw sa barkada, mao ako mu­palayo an­ing mga hi­gay­ona. But Frank al­ways ends up be­side me, his best friend.

Naka­suway na ba ka ani Jude? Un­say end­ing an­ing sit­wasy­ona? Unsa man kaha ang gibati ni Frank nako? Best friend lang ba gyud ko niya?

Natasha, 23

Natasha,

Tun­god kay nagkaila man mo gu­mikan sa usa ka duet, naa koy kanta nga per­fect para ninyo. One, two, ready sing….“Babaye kag pa­mati, naga sid­lak sid­lak!”

Al­though I meant that as a joke, jokes are al­ways half meant. Buot pasabot, tanang kom­e­dya dunay unod. Mu­tuo man gud ko sa English say­ing “You at­tract what you pro­ject.” Busa, kung ang imong gi­pakita sa kalibu­tan ang side nimo nga ga yaga-yaga, ang imong maka atubang pirmi mao man pud. Yaga-yaga. Apan, gikan ra pud sa imong sto­rya, usa ka ka tarong nga babaye. Bisan pa hi­noon ug dunay ahem, ex­tra imong pagka babaye.

As long as you pro­ject a nice im­age, you at­tract nice peo­ple. Gen­er­ally speak­ing ni ha, kay bisan unsa nimo ka tarong nga tawo, duna man gyud kay maka atubang nga tonto, ma­tod pa sa akong lola. But most of the time, sama ni Frank, you tend to get the good guys.

Dere­chohon na ta ka, ha? Wala koy pag­duda nga best friend ang tan-aw ni Frank nimo, dili na ikalimod sa iyang gi­pakita kan­imo. That’s re­ally not the prob­lem. Asa ang prob­lema? Sa imong pag­ta­gad dinha kaniya. It would seem sa imong sto­rya nga ikaw ang dunay gibati para niya nga dili lang para sa usa ka best friend. Maglagot ko anang tam­ba­gan dayon ka nga “don’t over­think”, “just en­joy the mo­ment”, “ayaw seryosoha lang gud.”

Wa sila kyapi? Sila ka­hay mag atubang anang usa ka tawo nga pinangga kaayo ka nga ha­los dili mabuhi nga dili ka niya api­lon sa iyang matag-ad­law nga kali­hukan. Whether or not it is an emo­tional, in­tel­lec­tual or fi­nan­cial de­pen­dency, mu angkon usa ta beh nga gana­han ta nga dunay nang­in­hanglan nato. Sakto ko? It ful­fills a need in us to be wanted, to be needed.

Na karon, unsa imong da­pat buha­ton? If it con­tin­ues to bother you, ug apek­tado na imong tra­baho, I sug­gest you speak with him. Kung tin­uod nga best friend iyang tan aw nimo, the friend­ship will sur­vive what you think you feel for him now. Mahi­mong tin­uod nga gugma imong gibati, apan dili ta makasig­u­rado ug unsa nga klase. Re­la­tion­ships are com­pli­cated, bisan unsa pa nga klase nga re­lasyon.

The only so­lu­tion is com­mu­ni­ca­tion, my dear. Tell him how you feel, and agree to set bound­aries. Im­por­tante kaayo na sa duha ka best friends of op­po­site sexes (in your case, babaye ka man ug pa­mati, so pa­sok ka ani).

Three years is too long a time to won­der. Ma­tod pa sa akong pa­bori­tong kanta nga Tad­hana (kay sa kanta man gyud ta mag end­ing ani), “huwag mong ikatakot ang bu­long ng damdamin mo.”

Malay mo, tubagon ka niya ug: “narir­ito ako nakikinig sa yo.” Ka gilok!

Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.