Ma­g­a­n­dang ak­tres pinagt­sit­sis­misan ng mga stylist, so­brang ban­tot ng hininga

Cebu Libre - - NEWS -

KUNG ganda ang pag-uusapan ay walang du­dang nasa itaas ng lis­ta­han ang isang fe­male per­son­al­ity. Parang walang mali sa kanyang it­sura, per­fect, sabi nga ng mga ka­p­atid nat­ing beki.

Kahit wala siyang make-up ay lu­mu­lu­tang ang ganda ng ak­tres na ito, isama mo man siya sa sangkatu­tak na artis­tang sa umaga pa lang ay nagpa-make-up na ay wala si­lang bi­nat­bat sa girl, nat­u­ral kasi ang kanyang ka­gan­da­han.

Pero puro ganda na lang ba kasi ang pag- uusapan tungkol sa kanya? Paano at ku­musta na­man ang iba pang as­peto ng kanyang buhay? Kuwento ng isang tropang maram­ing be­ses nang nakaka­tra­baho ng ma­g­a­n­dang ak­tres, “Su­per-beau­ti­ful ta­laga siya, pero bakit ganu’n? Bakit ka­pag nakakasama namin siya, e, may kung anong masangsang kam­ing naamoy sa kanya?

“May datung na­man siya, pero bakit hindi siya mag­patin­gin sa dok­tor para magkaala­man na kung saan nang­ga­gal­ing ang hindi ka­gan­da­hang amoy ng hininga niya?” sim­u­lang kuwento ng grupo. Meron si­lang duda na ang mga ini­inom na gamot ng girl ang dahi­lan, kumpleto kasi siya sa diet pills, takot na takot kasi siyang tum­aba.

“May konek nga ‘yun sa sang­damak­mak na pills na ini­inom niya, kasi, bu­ung- buo na­man ang teeth niya, e. Parang sa loob na ‘yun nang­ga­gal­ing.

“Hindi ka­gan­da­han ‘ yun, amoy na amoy ta­laga, lalo na ka­pag huma­ha­lakhak siya ha­bang nag­pa­paayos. Nagkakating­i­nan na nga lang ang la­hat ng naka­paligid sa kanya. “Basta, Bradly Gue­varra, very beau­ti­ful siya, pero wala ngang per­fect sa mundo, meron pa ring ku­lang at so­bra,” pag­tat­a­pos ng am­ing im­por­mante.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.