Alden walang reklamo sa mga nag­papa-selfie, marunong tu­manaw ng utang na loob

Cebu Libre - - NEWS -

ANG bu­mibida sa at­ing blind item ay ka­balig­taran na­man ni Alden Richards. Palag­ing may nakabul­sang ngiti ang Pam­bansang Bae sa kahit saang lu­palop pa ng mundo siya mag­punta.

Pi­na­ha­ha­la­ga­han niya kasi a n g e f f o r t n g at­ing mga kababayan, lalo na ang ha­la­gang gi­nas­tos nila sa pag­bili ng ticket at pag­punta sa venue, na­paka­ha­laga nu’n para kay Alden.

Nu’ng mag- shoot­ing nga siya sa Italy ay siya ang ni­lalap- itan ng mga Pi­noy, iba kasi ang bukas ng kanyang mukha, positibo siya at alam mong hindi ka bibiguin ka­pag hu­mil­ing ka ng pic­ture tak­ing.

Hindi kaplas­tikan ang gi­na­gawa ni Alden Richards. Ta­la­gang binibi­gyan niya ng im­por­tan­siya ang pag­pa­pa­ha­laga at pag­mama­hal na ib­inibi­gay sa kanya ng at­ing mga kababayan.

Tu­matanaw lang siya ng utang na loob sa su­por­tang ip­inagkaloob sa kanya ng pub­liko, ganu’n.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.