PAMILYA NGA GIBUHI SA PUSO

Cebu Libre - - NEWS - ni Dafne Wences­lao

Sa kada lukay nga gi­lala, kauban ni­ini ang pan­gan­doy sa usa ka in­a­han alang sa iyang mga anak. Sa Barangay Man­tuy­ong, Man­daue City, ang sagad nga pang­inabuhian sa mga tao mao ang paghimo og puso. Si Lu­cia Ag­cang, 65 anyos, ang pinakadugay nang manghi­moay og puso sa Man­tuy­ong. Sa 31 ka tuig, mao na kini ang nag­pakaon, nag­paskwela ug nag­buhi sa iyang pamilya. Ma­tod niya, ang ilang negosyo nag­sugod lang sa paglala o pag weave ug lukay aron ma­por­mang puso hang­tod sa nakade­sisyon sila nga mu­luto na sab og puso. Tun­god sa ilang pan­ingkamot, mil­ambo kini og mu­luto na sila og 10,000 ka puso matag ad­law.

Pi­naagi sa pagkugi, napa- es­kwela niya og dun­gan sa kole­hiyo ang iyang upat ka anak. Apan ma­tod niya, usa lang ang nakalam­pos ug nag­tarong og skwela nga mi­ta­pos ug kur­song Com­puter Sci­ence.

Sa pagkakaron, am­i­nado si Nanay Lu­cia nga dili na pareha sa una ka ku­sog ang ilang negosyo tun­god kay daghan na sab ang nanghimo og puso. Karon 5,000 ka puso na lang ang ilang lu­tuon matag ad­law nga ilang ibali­gya ug P2 kada usa.

Apan kuwang ra kininila tun­god sa mga main­te­nance nga tam­bal nga gik­i­na­hanglan nila sa iyang bana tun­god sa ilang pangi­daron. Aduna usab silay usa ka anak nga masaki­ton.

Bisan pa­man og dunay gi­pa­mati sa kalawasan si Nanay Lu­cia, wala kini maka­pu­gong niya aron man- in­gkamot. Muta­bang gi­hapon siya og himo og puso. Muta­bang gi­hapon siya sa pag­su­lod sa bugas ngadto sa puso una kini lu­tuon.

Bag-ohay lang, nabik­tima ang pamilya ni Nanay Lu­cia sa usa ka dakung sa sunog. Ma­tod niya, ikat­ulo na kini nga sunog nga ilang naag ian.

Apan bisan pa man sa mga pag­suway sa kinabuhi, pa­dayon sila sa pag­pa­panghimo og puso alang sa ilang pamilya.

TONEE DESPOJO

Si Lu­cia Ag­cang, 65 taga baranga Man­tuy­ong, Man­daue City, 31 na ka­tuig nga naghimu ug puso isip pang­inabuhian sa iyang pamilya.

PHO­TOS BY TONEE DESPOJO

A ng paghimu ug puso a n g u n a n g p a n ginabuhian sa mga taga Man­tuy­ong, Man­daue.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.