Gugma o guilty lang?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso) Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Dear Jude,

Itago lang ko sa pan­galan nga Mirinda, kay mao man na ang hi­n­ung­dan sa akong prob­lema. Ga tra­baho ko diri sa Cebu pero akong pam­ilya taga Suri­gao gyud. Wala koy paryente diri so gi­papuyo ko ni mama sa usa ka board­ing house nga dunay can­teen nga gamay, para dili ko mam­rob­lema sa akong kaon.

Ang tig­ban­tay sa tin­da­han si Migo, anak ni siya sa tagiya sa board­ing house. In­gon sila napriso na kuno ni siya sa una tun­god sa dro­gas, apan na re­lease na pud siya. Bu­goy kung huna-hu­naon si Migo pero buotan man siya nako. Mati­nahuron ra pud siya sa iyang mama kay maka kita man ko ug makadun­gog nila matag ad­law. Naa pud diay ni siyay anak, si Miguel, nga pirt­ing li­wata sa iyang papa. Wala sila nag­minyo sa mama sa bata apan makakita ko nga mu bisita diri us­a­hay inig ha­tod niya sa bata kay tunga man sila ni Migo sa pana­hon sa ilang anak.

Mga three weeks ago, dunay ni­abot nga or­der nga Mirinda sa tin­da­han. Sa day­ong pag ma­ni­ubra ni Migo sa pag­pa­su­lod sa de­liv­ery, nahu­lu­gan ko ug usa ka case. Na­bali-an ko ug bukog sa akong tiil ug sila man ang ni­gasto sa akong pagpa hospi­tal. Wala na gani ko nag­pahibalo kang mama sa nahitabo.

Si Migo ang tig ban­tay nako sa hospi­tal ug ka­nunay mag­dala nako ug pagkaon. Nagka­suod mi Jude sa lak­tod nga pagkas­to­rya. Mura kog nahu­log niya karon. 35 na diay ko Jude, unya siya kay 25 pa. Ok ra ba nga maki­gre­lasyon ko niya? Unsa akong isulti ni mama kung mangutana ug giunsa namo pagka suod kay dili ko gana­han musulti sa ak­si­dente nga nahitabo? Ok ra kaha ni siya nga naa na­man siyay anak ug dili kaayo maayo iyang ka­ga­hapon man gud.

Mirinda Mirinda

Wala lang diay ka niya hu­logi ug usa ka case nga soft­drinks, hasta ikaw nahu­log na pud diay niya! Kuyawa ba gud diay an­ing Migo.

Se­ri­ously, though, wala koy nakita nga prob­lema sa imong gi­padala nako nga suwat. 10 year gap? No prob­lem, murag mao na­man na ang uso karon kay ang mga babaye mas magkasin­abot man sa mga lalake nga bata pa nila, hi­labon na tong me­dyo youth­ful pud ug panan- aw sa kinabuhi. Wala ko mu in­gon nga tigu­lang ha? Youth­ful, take note.

Sam­tang wala pay uyab si Migo, wala pud koy prob­lema sa imong pakipa­gre­lasyon niya. Sig­u­radoha lang nga dili ka ma apek­tuhan sa iyang re­lasyon sa mama sa iyang anak, kay nauna man na nimo ug dili na­man na niya mawala sa iyang kahim­tang.

Mahi­tun­god sa imong mama, sul­tihi lang siya nga nagka­suod mo tun­god kay kada ad­law baya mo magkita kay didto pud baya ka nag­puyo sa ilang board­ing house, di ba? Apan hinum­domi pud nga walay aso nga makumkom, mu­gawas ra man even­tu­ally ang sto­rya sa in­y­ong ak­si­dente, mas maayo pa nga karon pa lang imo na siyang in­g­nan. Aw, huwata lang usa nga ma ayo na ang imong tiil, para dili ma­bal­aka imong mama kay naa baya siya sa layo. Kung dili crit­i­cal ang in­jury, dili prob­lema ang pag­pahibalo niya sa pagkakaron.

Ang ako lang con­cern usa ra gyud: sig­u­radoha nga nahu­log pud si Migo nimo ha? Kay basin na mis­in­ter­pret ra nimo iyang pag alaga nimo para sa gugma. Hinum­domi, dunay bahid sa guilt ang iyang ac­tions dinha kan­imo sa pagkakaron kay siya baya ang nakasala nimo in the first place. Give it time usa ka maka in­gon nga makipag re­lasyon na ka niya. Kasabot ko nga dali ra ta mahu­log sa aten­syon sa lalake, apan huwata usa nga iyang klaro­hon ang iya­hang in­ten­sion dinha kan­imo.

Dili man kaha As­sump­tion imong es­kwe­la­han sa una, kay lisod na.

Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.