Vhong bubuhayin si Mang Kep­weng, iha­habol sa 2016 MMFF

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS -

HALOS wala nang pahinga ngayon ang ma­g­a­l­ing na dancer- co­me­dian- TV host na si Vhong Navarro dahil nagsim­ula nang gu­mil­ing ang mga cam­era ng Cineko Pro­duc­tions para sa pinag­bibida­han niyang pe­liku­lang “Mang Kep­weng Re­turns.”

Hindi na kailan­gan pang ipak­i­lala sa pub­liko kung sino si Mang Kep­weng, hang­gang ngayon ay aliw na aliw pa rin sa nat­u­rang karak­ter ang at- ing mga kababayan, ang yu­maong si Pa­pang Chiq­uito ang ori­hi­nal na Mang Kep­weng.

Si Vhong ang nag­bibi­gay- buhay ngayon sa karak­ter ni Mang Kep­weng s a d i r e k s i y o n n i GB Sampe­dro. Isang grupo ng mga batam­bata pang n e g o s ya n t e a n g nag­prodyus ng pe­likula dahil h a n g g a n g n g ayon ay kabisado pa rin nila ang kabu­uang kuwento ni Mang Kep­weng na isang hindi malil­imu­tang ba­hagi ng kani­lang ka­bataan.

Plano ng Cineko Pro­duc­tions na isali ang pe­likula sa darat­ing na Metro Manila Film Fes­ti­val.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.