Jake nag-iba ang ki­los at it­sura, ka­mukha na ni BB Gan­dan­g­hari

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS -

VERY strange para sa amin ang bagong l ook ni Jake Cuenca when he guested sa Tonight With Boy Abunda last Tues­day. Halos hindi namin siya naki­lala noong naglalakad siya nang nakata­likod pa­pa­sok ng stu­dio ng TWBA.

Mas ma­haba na ang curly hair niya ngayon com­pared noong gi­na­gawa niya ang Pa­sion de Amor.

Na kak ap ani bago hindi lang ang h i t s u r a n i Jake k u n d i p a t i nu­ances and ac­tions niya spe­cially ang pag­galaw ng kanyang mga ka­may. Ayon pa nga sa isang nasa stu­dio may hawig na siya kay BB Gan­dang hari.

But one ma­jor thing na kita agad sa mga mata ni Jake that night, he’s so in love and very happy. Nagk­a­ba­likan kasi sila n g N e w Yo r k - based model na girl­friend niya, si Sara Grace Kel­ley. Pagkat­a­pos maghi­walay noong De­cem­ber last year, muli ni­lang na­p­atu­nayan sa i s a’ t isa that they still love each o t h er.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.