Nakahu­man ang mga anak pinaagi sa tem­pura ug kwek-kwek

Cebu Libre - - NEWS - ni Vanisa So­ri­ano

Si Janette Yabo, 13 na ka tuig nga naninda og tem­pura, kwekkwek ug fish­ball sa kadalanan sa Basak, Pardo.

Kada ad­law maninda si Yabo sugod sa alas 3 sa hapon hang­tod alas 9 sa ga­bie. Mag­puli-puli sila saiyangb an asap agpu wes to duo ls a iskuy­la­han ug atan­ganan sa mga jeep diin daghan ang ma­malit.

Man­gu­nay sab siya sap ag bu hat salami­ann ga tim pl as a sauce sa iyang mga tinda. Makita usab ang kalimpyo sa iyang mga bali­gya nga naka­padani og mas daghang kus­tomer.

Walay laing gisali­gan ang pam­ilya ni Yabo kundi ang kita nila sa pag­pa­ma­li­gya ug street foods. Gani tun­god sa iyang pag­paninda, naka­pahu­man siya ug pagiskuyla sa iyang mga anak sa col­lege sa mga prib­adong tung­haan.

Nagkanayon si Yabo nga kung gusto sat awn ga mu as enso, ki­na­hangl an gayud ang grabeng pag pa­pan­ingkamot ug pag-ampo.

“De­pende ra gyod na sa pagkugi, kay ako di gyod ko makain­gon nga ubos ni amung pan­gita kay dako kaayog abag ang among sim­pleng negosyo. Mao ni ang niluwas namu sa mga kalisod.”

Nag­pasabot lang kin ing aw alas a kaga­may o kadako sa us aka pati­gayon an ga tong pag-asenso. Uban sa pan­ingkamot ug salig sa Gi­noo, adunay ka­tu­manan ang tanan na­tong mga damgo.

Karon pa­dayon nga naninda si Yabo uban ang paglin­gaw sa mga tawo nga mod­ugok sa iyang tinda.

Janette Yabo

PHO­TOS BY VANISA SO­RI­ANO

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.