Ang pinakakuyaw nga sakit sa utok

Cebu Libre - - NEWS - ni Michaela Jay­cel Dolores

1) Wendigo Psy­chosis

Ma­had­lok ba ka og zom­bies? Kung oo, mas da­pat ka ma­had­lok sa mga tawo nga anaa an­ing sakita. Ang Wendigo syn­drome sakit sa can­ni­bal­ism o ang ka­gana nga mukaon sa unod sa tawo. Apan tun­god kay gamay ra ang naila nga kaso ni­ini, naay ubang mga doc­tor nga nikum­pir­mar sa posi­bil­i­dad nga di kini tin­uod.

2) Au­topha­gia

Asay mas luod, and mukaon ug laing tawo o ang mukaon sa imung kau­galin­gon? Ang Au­topha­gia usa ka sakit kung diin dili nimo ma­pugn­gan and imung kau­galin­gon nga kan-on ang parte sa imong lawas. Ang maong sakit sa utok mag­sugod sa pagk­itkit sa tudlo hang­tod sa iya nang makaon ang iyang tibuok kamot.

3) Boan­thropy

Kung naay mukaon og unod sa tawo, naa usab mukaon og sag­bot tun­god kay ang ilang pag­tuo, sila mga baka. Kin­ing mga tawhana anaay sakit sa pangutok nga gitawag og Boan­thropy.

4) Riley- Day Syn­drome

Sa mga daghan og kasakit sa kinabuhi, kin­ing maong sakit posi­bleng nin­dot nga so­lusyon tun­god kay ang mga tawo nga anaay Riley- Day syn­drome dili mak­a­bati og kasakit. Apan haron makakuha ka ni­in­ing maong sakit, ki­na­hanglan nga ang imung mama ug papa anaa pud ni­ini o kin­ing gitawag ug kali­wat. Pero ki­na­hanglan ba gyud nga walay sakit sa kinabuhi?

5) Ero­to­ma­nia

Kung nag­tuo ka nga nai­bog si Liza Sober­ano nimo, posi­bleng aduna kay Ero­to­ma­nia o ang sakit sa pangutok kung diin ang tawo mag­tuo nga nai­bog kaniya ang usa ka tawo nga kasagarang ilado o sikat.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.