KA­HAYAG UG PAGLAUM SA ATONG MGA IG­SOON NGA BUTA

DSWD UG HELP­ING HANDS:

Cebu Libre - - NEWS - ni Dafne Wences­lao

Ang mawad- an sa ka­hayag mao na tin­gali ang labing pait nga mahitabo sa usa ka tawo. Huna- hu­naa kung un­saun nimu paghimu sa imung mga in­ad­law nga bu­luha­ton kun dili ka makakita?

Aron mata­gaan ang mga buta og ka­pan­gibuhian, mi­hatag ang Depart­ment of So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment (DSWD) og train­ing pro­grams alang sa mga per­sons with dis­abil­ity. Sakop ni­ini ang mga vis­ually-im­paired o buta diin ang train­ing dili lang alang sa pang­inabuhi kun dili apil na sab ang pag­tudlo kanila haron ma-in­de­pen­dent.

Gi-train ang mga visu- ally-im­paired, fully o par­tially blind, nga mu masahe sa su­lod sa unom ngadto sa 12 ka buwan sa Area Vo­ca­tional Re­ha­bil­i­ta­tion Cente r ( AVRC) II sa DSWD mao nga sig­u­radong de kali­dad ang ilang mga masahista.

Ma­tod pa ni Telly Ta­jan­lan­git, of­fi­cer-in-charge sa AVRC, ang ilang mga on­the- job trainees mahimo nang mukita pinaagi sa pag duty sa or­gan­isas­yon nga Help­ing Hands.

Ang Help­ing Hands ka­pu­nun­gan sa mga blind masseurs. Duna silay 41 ka masahista sa pagkakaron. Nagkanayon si Ta­jan­lan­git nga 97% nila, li­censed masseurs nga ac­cred­ited sa Depart­ment of Health (DOH).

Trese na ka tuig nagda­gan ang Help­ing Hands. Bisan pa man og in­de­pen­dente sila sa DSWD, pa­dayon gi­hapon ang ilang ko­or­di­nasyon.

Ang mga grad­u­ates sa train­ing sa DSWD, mahi­mong muapil sa Help­ing Hands. Sa in­gun ani nga paagi, sig­u­rado nga dunay ka­padul­ngan ang mga grad­u­ates. Duna sab silay opisina sa su­lod sa AVRC kon diin sila mag­tapok ug mag meet­ing.

Kon gusto ni­mong mag­pa­masahe apan murag me­dyo dili nimu kaya ang presyo, dili kini prob­lema tun­god kay sa presy­ong P200, usa ka oras na kini nga sit­ting mas­sage. Duna sab silay ly­ing mas­sage nga gi of­fer sa Park C sa Park­mall sa P250 ang oras.

Busa kon gusto kag kali­dad nga masahe nga makata­bang sa mga vis­ually im­paired, makit-an nimo sila sa SM Con­so­la­cion, sa air­port, Park­mall, APM Mall, E Mall, Ma­rina Mall, Grand Mall Mac­tan, SM Hy p e rmarke t u g Colon­nade.

Sa luyo sa ilang tinarong nga ser­bisyo, ang uban kanila nakaagi na nga ilaron sa ilang kliyente. Busa karon, aduna na silay guide nga usa usab ka PWD nga maoy mu­dawat sa bayad sa ilang mga cus­tomers.

Isip guide, pang­inabuhi na usab kini sa mga PWDs.

PHO­TOS BY FER­DI­NAND R. EDRALIN

SI TELLY Ta j a n l a ngit, of­fi­cer-in-charge sa AVRC nagkanayon ang ilang mga on­the-job trainees mahimo nang mukita pinaagi sa pag duty sa Help­ing Hands, ang or­gan­isas­yon sa mga buta sa Sugbo. KAKUGI, paglaum ug lig-on nga pagsalig sa Gi­noo mao ang...

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.