MGA INAHAN SA WAY PAGLUBAD NGA GUGMA

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Michaela Dolores

Ma bu luk on angbuw ans a Sep­tyem­bre alang sam ga Ka­to­liko sa tibuok kalibu­tan tun­god kay gawas nga mao kini ang buwan sa ad­law’ng natawhan ni Mama Mary, sa Sep­tyem­bre usab hing­pit nga nahimung San­tos si Mother Teresa of Calcutta.

Dili ikalimod nga ang atong mga inahan ang usa sa pinaka im­por­tan­teng tawo sa atong kinabuhi. Sila ang atong taw­gon alang sa atong mga pan gina hang lan,s ila kansang gugma ug su­porta alang kanato wala gayuy paglubad.

Apan anaa usay mga tawo o mga sim­bolo ni­ini nga dili man nato ka­nunay nga makit- an, apan nakahibaw ta nga anaa gi­hapon aron mu­ta­bang kanato. Sila ang atong mga sagradong inahan nga dili usab kita talik­dan.

Ang buwan sa Septem- bre nahimung doble ka es­pesyal alang sa mga Kris­tiyano karong tu­iga.

Gawas nga buwan kini diin natawo si Birhen Maria (Sept. 8), mao usab kini ang buwan nga gi­himung Santo sa Sim­ba­hang Ka­to­liko si Mother Teresa of Calcutta ni­adto lang Domingo.

BIRHEN MARIA

Ang inahan ni He­sus sa Ka­to­likong Sim­ba­han gi­tan-aw usab sa kadaghanan nga ilang inahan. Ma tag Sept emb re8,g is au lo­gan gad­law’ ngn at aw hanni Bi rhen Maria. Kung ikom­parar sa ubang San­tos nga ang pagka­matay ang gita­gaan og im­por­tan­sya, ang pagkatawo ni Maria ang gita­gaan og bili tun­god sa dakong kon­tribusyon sa iyang pagk­abuhi alang sa pagk­abuhi ni Kristo.

Ang Septe mb re 8 gideklarar nga iyang ad­law’ng natawhan bisan pa og walay na­suwat sa bib­liya mahi­tun­god ni­ini tun­god kay ang maong petsa natun­god sa ika siyam ka bu­lan hu­man ang De­cem­ber 8, ang se­l­e­brasyon sa solem­nidad sa iyang Im­mac­u­late Con­cep­tion.

MAMA MARY

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.