Gi­ta­mud ug gi­tahud nga Sug­boanong lider

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Pierre An­gelie B. Cam­pos

Dakung garbo sa mga Sug­boanon ang paghan­dum sa ad­law’ng natawhan ni kanhi Pres­i­dente Ser­gio Os­meña nga natawo ni­ad­tong Septem­bre 9, 1878.

Ang tibuok na­sud magsaulog karong ad­lawa sa paghan­dum sa ika 138 nga sumad sa ad­law’ng natawhan sa gi­ilang Grand Old Man of Cebu.

Ang Septem­ber 9 gideklarar nga spe­cial non-work­ing hol­i­day sa tibuok lalaw­igan sa Sugbo ug mga com­po­nent cities ni­ini pinaagi sa Repub­lic Act 6953.

Si Os­meña mao ang Bise Pres­i­dente ni Pres­i­dente Manuel L. Que­zon. Tun­god sa kalit nga ka­matayun ni Pres­i­dente Que­zon siya ang mi­hulip nga pa­muno sa na­sud ni­ad­tong 1944.

Sa wala pa siya nahi­mong Pres­i­dente, sa edad nga 28 anyos si Os­mena nahimung gob­er­nador sa lalaw­igan sa Sugbo ni­ad­tong 1906-1907. Nahimo usab siyang mem­bro sa ka­mara ug nahi­mong labing unang Speaker sa House of Rep­re­sen­ta­tives sa tuig 1907-1922.

Su­lod sa 13 ka tuig, nahimo siyang Se­nador gikan sa 10th Se­na­to­rial District diin siya ang Se­nate Pres­i­dent pro tem­pore. Ni­ad­tong 1935 napili siya nga run­ning mate ni Pres­i­dente Manuel L. Que­zon.

Ang Que­zon–Os­meña tan­dem gisali­gan sa mga tawo kay na re-elect pa sila sa tuig 1941.

Si Os­mena ang ika upat nga Pres­i­dente sa na­sud ug ika duhang Pres­i­dente sa Com­mon­wealth Gov­ern­ment. Siya usab ang labing unang Bisaya nga Pres­i­dente sa na­sud ug gi­ilang founder sa Na­cional­ista Party.

Si Pres­i­dente Ser­gio Os­meña gikan sa gi­tahud ug gi­ta­mud nga ba­nay’ng Os­meña di­hni sa Sugbo. Gani ni­ad­tong 1944 si Pres­i­dent Os­meña ang mi­uban ni U. S . Gen­era l Dougl a s McArthur sa makasaysayanong Leyte Land­ing

Isip usa ka jour­nal­ist na­mugna ni Os­mena ang man­ta­laang El Nuevo Dia nga nawag­tang lang usab pagkahu­man sa tulo ka tuig.

SER­GIO OS­MEÑA

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.