Mga bu­tang nga posi­bleng wa nimo nahibaw-i bahin kang Ser­gio Os­meña

Cebu Libre - - NEWS - / NI MICHAELA DO L ORES

1) Gi­pan­ganak si Ser­gio Os­meña ni­ad­tong Septem­bre 9, 1878. 2) Siya ang ika-tulo nga gob­er­nadr sa probin­siya sa Sugbu ug ika-upat nga pres­i­dente sa na­sud.

3) Si Os­meña ang pinaka­batan-ong gob­er­nador sa Sugbu sa edad nga 25 ug ang pinaka­tiguwang nga nahi­mong pres­i­dente sa Pilip­inas sa edad nga 65 sa wala pa si Pres­i­dente Ro­drigo Duterte nga 71 anyos na sa di­hang napil­ing pres­i­dente ni­ad­tong Mayo.

4) Il­le­git­i­mate nga anak si Os­meña sa 14-nyos nga Chi­nese mes­tiza nga gin­gan­lan ug Juana Suico Os­meña.

5) Si Os­meña usa ka abo­gado ug mao ang top 2 sa iyang pagkuha sa bar exam.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.