Baron sawa nang makipag-away sa kapwa celebrity kaya pati si Duterte bi­nalahura

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS -

NAKAKADISMAYA na ta­laga ang mga kaloko­hang pinag­ga­ga­gawa ni Baron Geisler. Tu­maas na nang tu­maas ang kanyang ka­gus­tuhang makakuha ng aten­siyon dahil mag­ing ang at­ing pan­gulo ay ki­nakalam­pag na niya.

Ano na kaya ang nangya­yari sa ma­g­a­l­ing pa na­man sanang ak­tor na ito at hindi pa siya nagkasya sa pakikipag-away sa kung kani-kanino sa mga bar na pin­upun­ta­han niya, pati si Pan­gu­long Ro­drigo Duterte ay hi­na­ha­mon na rin niyang magpa- drug test ngayon, pi­n­un­tirya rin niya ang anak ng pres­i­den­teng si Baste.

Hi n d i n a sig­uro ang paglalas­ing ni Baron ang kailan­gang pag­bun­tu­nan ng sisi at pag­dududa kung bakit siya nagkak­a­ganyan ngayon. Iba na ang takbo ng kanyang utak.

Wala na siyang sin­isino, wala na siyang nir­ere­speto, parang la­hat na lang ng tao ay ki­nakayankayanan niya. Na­pakalakas ng loob niyang hamunin ang pan­gulo? Nasa ta­mang huwisyo pa ba ang taong ito?

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.