Ang bag-ong kalin­gawan sa mga health con­scious yup­pies

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

ATONG tukion ning isyuha sa Cebu Li­bre ang gi­in­gon nga bag-ong gikalin­gawan karon sa mga yup­pies – ang trail bik­ing ug unsa ang gi­himu sa usa ka guide group haron mahimung mas makalin­gaw ang maong kali­hukan.

Nag­sugod isip usa sa mga ak­tibidades sa k om pan yang a ilang gi­tra­ba­hoan, karon ila nang giba­lik-ba­likan.

Uban ang ilang tagsa­tagsa ka moun­tain bikes, lima ka mga em­p­leyado sa Vi­vant, usa ka dakung power com­pany, ang nag­dun­gan ug trail bike ni­ad­tong Domingo didto sa barangay Kan-irag sa buki­rang bahin sa dak­bayan sa Sugbu.

Sa matag ka­tumba sa ilang mga kauban, dun­gan usab ang ilang katawa.

Sila Rafael Pi­nat II, usa ka en­gi­neer, Jan­jan Baguio VI, fi­nan­cial an­a­lyst, Eric Oma­ma­lin, busi­ness de­vel­op­ment an­a­lyst, Fran­cis Po­rio, IT Man­ager ug Jojo ni Michaela Dolores Barga­mento nga usa ka In­ter­nal Au­dit Sr. Man­ager, nagkanayon nga kaunum na nila kad­tong dun­gan pag moun­tain bik­ing.

Ang maong hobby nag­sugod sa ilang com­pany well­ness pro­gram nga ila na karong giba­lik-ba­likan.

Ang trail ug moun­tain bik­ing usa na karon sa pinaka ku­sog nga mius­bong nga sports am ga yup­pies. Gawas nga grabe ang health ben­e­fits ang makuha sa maong plea­sure sport, usa usab kini ka stress re­liever. Ug pinaagi sa maong sport, nagkanayon si Jan­jan nga mas na ap­pre­ci­ate niya ang kanin­dot sa ki­naiya­han sa Sugbu.

“Nin­dot uy. Dili lang kay tun­god sa adren­a­line rush, naa pud ang nin­dot nga view kay bis an as aka mulingi, mu­bilib jud ka sa kaanin­dot sa view.”

Matud pa ni Jan­jan nga ang trail bik­ing dili lang para sa ilang phys­i­cal fit­ness, usa usab kini ka emo­tional ac­tiv­ity tun­god sa lin­gaw nga ilang makuha. Dakung ta­bang usab kini sa ilang men­tal health kay nahimo na kin­ing stress re­liever.

“Kini pud kay car­dio nga ex­pe­ri­ence. Maka im­prove siya sa fo­cus and con­cen­tra­tion," matud pa ni Jan­jan.

Ang trail bik­ing daku usab ug ta­bang sa pag­palambo sa ilang pagkaamigo­hay o ca­ma­raderie. “We laugh at each other and we laugh with each other,” puno ni Jan­jan.

Kung ni Rafael pa, ang bike trail usa usab ka paagi sa pag­pro­mote sa na­ture. Dili lamang sila nita­bang sa motto sa Cebu Moun­tain Bike Ad­ven­tures nga "Shar­ing the green ride," ila usab gi­paam­bit ang ka­likopan sa ubang mga tawo nga wala pa masayud nga ang Sugbu aduna diay in­gun ni­ini ka nin­dot nga ma­hatag.

Busa ayaw kahibu­long kung makakita kag dag hang mg atrai lug moun­tain bik­ers nga musaka sa kabuki­ran sa Sugbu kung week­ends ug hol­i­days. Basin ikaw nalang ang wala pa ka­suway ning bag- ong well­ness hobby.

PHO­TOS BY TONEE DESPOJO

MGA young ur­ban pro­fes­sion­als o yup­pies nag trail bik­ing sa buki­rang bahin sa siyu­dad sa Sugbu.

TONEE DESPOJO

MGA nin­dot nga ta­lan- awon nga puno sa ka­haya­hay ug kaali­walas ang imong matagam ta­man sa imung pag trail bike sa mga moun­tain barangays sa siyu­dad sa Sugbu. MGA sapa ug mga bak­ilid mao ang kasagarang masi­nati sa mga trail bik­ers.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.