Ang mga sayaw sa kinabuhi

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Dafne Wences­lao

Daghang klase sa sayaw gikan sa nagkalian- laing na­sud ang nahimung parte na karon sa kul­tur­ang Pi­noy, il­abi na sa mga Sug­buanon.

Kini ang uban kanila.

KPOP DANCE

Nag­sugod ang Kpop isip usa ka genre sa mga kanta nga pop­u­lar sa South Korea. Hang­tod sa dunay mga mi­gawas nga dance craze sama sa Gen­tle­man ug Gang­nam Style. Kauban sa pagsikat sa Kpop music ang pag sikat sa Kpop groups mga mukanta na, musayaw pa. Misikat kini sa Pilip­inas og gisun­dog na sa mga batan-on.

Dinhi sa Sugbo, dunay usa ka sing or dance, o sing and dance con­test nga mahi­mong api­lan sa mahiligon og Kpop. Mao kini ang Cebu Kpop Star. Ipahi­gayon kini matag se­l­e­brasyon sa pagh­ini­galaay sa South Korea ug Pilip­inas sa kat­a­pu­san sa Se­tyem­bre hang­tod sa pinakau­nang se­m­ana sa Ok­tubre .

Dunay duha ka level ang pag apil sa Cebu Kpop Star. Ang au­di­tion mag­sugod sa pag­padala og video nga mu­pakita sa imong tal­ento. Ang ikaduha, musayaw o kanta ang mga grupo sa kadaghanan aron makita kon an- gayan ba silang maapil sa fi­nals.

ZUMBA

K ons au nanaiu so ang Taebo ug Aer­o­bics, karon du nay nay bag-o, angZu mba. U sakini ka fit­ness pro­gram nga gi­himo sa us aka Colom­bia no nga si Al­berto Perez nga ang mga li­hok, mura lang ka og nagsayaw. Nag­sugod ang Zumba sa Pilip­inas ni­ad­tong 2012, apan wala kaayo kini mata­gad. Miag i ang pip­ila ka­tuig , nahimo na kin­ing sikat nga ehersisyo. Usa siya ka form of ex­er­cise ug form of re­cre­ation. Bisag unsa sab nga tukar pang sayaw pwe­deng gami­ton sa Zumba. Sa atong na­sod, bisag asa na makit ’an ang Zumba. Nahimo na k in ing parte sa atong lifestyle. S a Sugbo, an g mg a bar an­gay m ismo mag-org an isaog Zumba. Sama sa Baran gay La­ban­gon nga pip­ila na ka­tuig nag­buhat ni­ini. Usa sab ni sa nahi­mong re­ha­bil­i­ta­tion ug detox­i­fy­ing pro­gram alang sa li­boan ka mga drug user sur­ren­derees.

Gawas nga nakata­bang kini sa mga sur­ren­der­rees, usa na sab kini ka mar­ket­ing strat­egy sa mga malls. Dunay mga malls nga naay free Zumba matag week­ends. Mahi­mong mu­tam­bong si bisag kinsa ug bisag pila nga edad.

SALSA

Sama sa Zumba, sa Latin Amer­ica usab nagikan ang Salsa. Sa tukar pa lang, walay dili makasayaw sa Salsa tun­god sa ka­pas­pas ug ka ale­gre ni­ini. Ang beats sa Salsa muda­gan sa 150 to 250 beats per minute.

Dinhi sa Sugbo, dunay restau­rant nga adunay Salsa Night. Mao kini ang Maya Mex­i­can Restau­rant. Sam­tang nagkaon kas ilang mga putahi ug il­im­non, mahimo kang mus­abay og sayaw kauban ang mga hilig og salsa.

Sa maong restau­rant usab makit- an ang Cebu Salsa Club kon diin muhatag silag free danc­ing lessons. Sa­gad sa mga man­gapil naa sa edad 20 pataas.

ANG Zumba gi­himu na karon nga epek­ti­bong ehersisyo.

ANG Kpop nga sayaw gi­pasikat sa Korean singer nga si Psy.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.