Un­say mga benepisyo sa sayaw

Cebu Libre - - NEWS - ni Michaela Dolores

Sa pana­hon karon, ki­na­hanglan nga pirmi na­tong ampin­gan ang atong kalawasan pinaagi sa pagkaon ug mga ma­sus­tan­syang pagkaon ug pag ehersisyo. Mao kini ang pir­meng gi­pahi­mangno kanato sa mga eksperto.

Apan sa uban, lisod kini nga bu­luha­ton hi­l­abi na kung busy ug daghang laing buhatunon. Apan adunay mga paagi nga sayon ug con­ve­nient ang pag ex­er­cise. Usa na ni­ini ang pagsayaw.

Ang pagsayaw dili lamang lin­gaw ug dali nga buha­ton, daghan usab kini og mga benepisyo sa atong kahim­sog.

Mga pisikal nga benepisyo:

1) Ang sayaw an­gay sa mga di­a­betic tun­god kay mu­ta­bang kini sa pag con­trol sa blood su­gar.

2) Depende sa ka­pas­pa­son ug in­ten­sity, ang pagsayaw makapa-burn og 5 to 10 calo­ries matag-min­uto.

3) Dakong ta­bang ang sayaw sa pag- ayo ug pag­preben­tar sa os­teo­poro­sis.

4) Ang pagsayaw maka­pahi­nay sa pagka­tiguwang. Daku kini ug ta­bang sa kas­ing-kas­ing, sac­ar­dio­vas­cu­lar sys­tem ug sa baga.

5) Nawad-an ka na ba ug gana nga muli­hok? Base sa re­search, ang pagsayaw bisag kausa sa kada- se­m­ana maka­pasaka sa imung en­ergy level.

Mga men­tal nga benepisyo:

1) Base sa mga re­search, ang pagsayaw maka-boost sa mem­o­rya sa tawo ug makata­bang aron dili magka-de­men­tia sa pag-usad sa edad sa usa ka tawo.

2) Ang pagsayaw nga naay kauban, maka­pau­bos sa stress level san­glit maayo kini nga ak­tibidad sa mga tawo nga so­bra ka-busy sa kinabuhi.

3) Maka­pau­bos usab ang pagsayaw sa posi­bil­i­dad nga atak­i­hon ka sa de­pres­sion tun­god kay kini maka­p­ataas sa en­dor­phine level sa lawas.

So, unsa pa may imo gi­huwat? Kuhaa na ang imong pangsayaw nga sap­atos ug isayaw ang tanan ni­mong prob­lema sa lawas man o sa kinabuhi.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.