Nganong ha­wod ang mga Ce­buano dance­s­porters?

Cebu Libre - - NEWS - / NI RICK GABUYA

GIINGON nga usa ang mga Ce­buanos sa labing maay­ong man­anayaw sa na­sud. Ug dili na ki­na­hanglan nga man­gita pa kitag prueba sa atong lay­ong kaga ha p on. Tun god kaysa pagkakaron, ang mga Ce­buanos na ang gika­had­lokan sa mga na­sud­nong kom­petisyon sa sayaw.

Ug kini tun­god sa pag­pan­ingkamot sa Dance­s­port Team Cebu Ci ty (DTCC).

Sa mga nanglabay nga dance­s­port com­pe­ti­tions sa Manila, walay lak­taw nga ang over­all cham­pion mao gayud ang mga Sug­buanong dance­s­por ters.

Ma rumba man o chacha, ma waltz man o salsa, dili gayud ka­pugn­gan ang mga Ce­buanos sa paghakot ug medalya.

Ang DTCC gimugna sa mag­ti­ay­ong Ed­ward ug Eleanor Hayco. Gikan sa pip­ila lang ka mga dancers sa ilang pag­sugod pila na ka tuig ang mi­l­abay, karon aduna na silay ga­tu­san ka mga miyem­bro diin ang uban tua na sa Manila ug abroad nag tra­baho.

Ang sikreto sa mga Hayco haron mag­pa­bil­ing dakung buhi ang dance­s­port sa Sugbu mao ang ilang grass­roots pro­gram diin ang ilang mga ti­nun-an nga na­hanas na, mao na usab an gmu­tud los am ga bat aug baguhan nga mga dancers. Pay­back time sa ato pa.

Karon, mga batan-ong dancers nga nag­pangi­daron ug 6- anyos nag bansay-bansay na sa dance­s­port.

Kini nagsig­uro nga pa­dayon nga mang­ha­wod ang mga Ce­buano dance­s­porters sa mga umaabot pang ka­tu­igan.

MGA gag­mayng bata gi train na sa sayaw sa Dance­s­port Team Cebu City.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.